Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058E0404 Schonenberg / 058E0404 Schonenberg description

058E0404 Schonenberg description

text/plain 2340404.TXT — 14 KB

File contents

MECHELEN 58E

Nr. 404 (VIII, c)

Boring : 
Uitgevoerd te : Schonenberg
Bij :
Door : 
Datum :
Topografische ligging opgetekend door :
Grondstalen verzameld door :
Boringsmethode :
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
bij ruststand :
Tijdens het pompen :
Met een debiet van
Grondwaterregister nr.
Hoogte van het maaiveld, mondgat : 11,409


Volg-    AARD DER GRONDLAGEN        Diepte  Dikte Aardkundige
nummer                     Basis   m.  Ouderdom
                         m.

    0.00 - 1.00 m (86 cm)

1   Donkerbruin lemig fijn zand met ? vlekken
    Vegetatieresten             0,18

2   Grijsbruin fijnzandige leem met steen-
    fragmenten en vegetatieresten              0,50-0,52
    Humeuse vlekken onderaan
    Geleidelijke overgang          0,56

3   Licht bruingrijs fijnzandige leem met
    wortelresten, Fe/Mn stippels               0,80-0,82
    Geoxideerd in grote vlekken       0,86


    1.00 - 2.00 m (83 cm)

4   Licht bruingrijs lemig fijn zand met
    oxidatievlekken. Het materiaal is op deze
    plaatsen kleihoudend.                  1,28-1,30
    Vele Fe/Mn stippels over het geheel, met
    een grote concentratie aan de top.
    Vegetatieresten (takjes of wortels naar
    de basis toe)
    Aan de top baksteenfragmentjes.
    Geen kalk                1,57

5   Bleek bruingrijs leemhoudend fijn vet          1,60-1,63
    1/2 fijn zand met een oxidatieband van
    1,62-1,78 (materiaal meer kleihoudend).
    In dit geoxideerd materiaal een verti-
    cale sliert van niet geoxideerd             1,77-1,80
    materiaal.
    In het geoxideerd gedeelte een weinig
    aantal Fe/Mn stippels
    Geen kalk.


    1.00 - 3.00 m (94 cm)

6   Geoxideerd kleihoudend 1/2 fijn zand,
    zeer kleiig (slappe) aan de basis, klei
    aan de basis. Verstoorde grens waar-
    schijnlijk mol.             2,04

7   Geelgrijs leemhoudend 1/2 fijn zand
    Grens licht schuin lopend             2,08-2,05

8   Geoxideerd kleihoudend 1/2 fijn zand over-
    gaand (2,09) naar sterk leemhoudend 1/2
    fijn zand met zandige leembanden             2,20-2,23
    van 2,30-2,33 ; 2,34 - 2,345 ;              2,30-2,33
    2,36 - 2,365
    Van 2,47 tot basis lemig fijn zand
    Geheel is subhorizontaal gelaagd, vanaf
    � 2,47 schuin oxidatie vermindert naar de        2,50-2,53
    basis toe.
    Graduele overgang (glauc. houdend). Vege-
    tatieresten aan de basis
    Geen kalk                2,55

9   Licht geoxideerd geel 1/2 fijn zand
    (glauc. houdend) erosieve schuine grens.     2,635-2,655
    Sporad. grove kwartskorrels geen strat.
    Geen kalk.

10   Groengeel sterk leemhoudend fijn zand
    (glauc.) geen strat.
    Duidelijke grens             2,67      2,64-2,67

11   Geoxideerd kleihoudend fijn zand met
    1/2 fijn zandig mat. van 2,69-2,72
    Naar de basis toe onduidelijke strati-
    ficatie (subh.) van vorig vernoemde           2,72-2,76
    materialen. Fe/Mn stippels verspreid
    over het geheel.
    Scherpe rechte grens. Geen kalk.     2,76

12   Grijs sterk leemhoudend fijn zand iets
    minder aan de top) met diffuse licht
    golvend tot horizontaal kleihoudende
    laagjes.
    Vegetatierestjes naar de basis toe.
    Licht geoxideerd aan de top, wordt van-
    af 2,80 sterker.
    Slecht enkele vlekken van de oorspronke-
    lijke kleur zichtbaar.                  2,90-2,94
    Geen kalk.                2,94


    3.00 - 4.00 m (87 cm)

13   Geoxideerd kleihoudend fijn zand met
    enkele Fe/Mn stipjes.
    Materiaal wordt fijner naar de basis toe
    Overgang naar volgende eenheid is uit-
    sluitend gebaseerd op kleur       3,06

14   Grijs leemhoudend fijn zand met lemige
    fijne bandjes (1 mm ---> 5 mm) parallel
    gelaagd
    Vanaf 3,16 is het materiaal opnieuw ge-
    oxideerd tot 3,37
    Vanaf 3,27 is het lemig materiaal domi-
    nerend en komt het zand in discont. len-
    zen (overblijfsel van "rippels") voor.
    Sporadisch in laagjes zoals van 3,57 -
    3,60 ; 3,76 en 3,78
    Vanaf 3,70 worden de zandlenzen steeds
    minder en kan aan de basis van zuivere
    leem gesproken worden.                  3,80-3,82
    Vanaf 3,62 gleyverschijnselen
    Geen kalk.                3,87

    4.00 - 5.00 m (99 cm)

15   Geelbruin fijn zandige leem            4,07-4,05
    Gebogen grens. Geen kalk.

16   Grijze licht geoxideerde leem met kleiige
    licht golvende laagjes (aan de top gebo-
    gen, vervolgens schuin in tegenoverge-
    stelde richting) tot 4,14
    Duidelijke grens - Geen kalk.      4,18

17   Geelbruin lemig fijn zand met aan de
    basis meer zandige discont. laagjes (3)
    Licht golvend contact. Geen kalk.    4,38

18   Grijze licht geoxideerde leem met klei-
    laagjes die nl. geconcentreerd voorkomen
    tussen 4,45 - 4,50 en 4,62 - 4,69
    In het eerste gedeelte zijn de sommige
    kleilaagjes gestoord en ligt centraal een
    verticale zandige lens die op 4,50 in
    horizontale richting doorloopt.
    In het tweede gedeelte zijn de laagjes
    golvend met op 4,64 een geelzandig laag-
    je dat uit? (1 cm --> 1 mm). De grenzen
    zijn zwart kleurig van de Fe/Mn.
    Geen kalk.                4,71

19   Geel 1/2 fijn zand met diffuse dunne
    leemhoudende laagjes (� 1 � 2 mm) met
    grijze kleihoudende leembanden op
    4,80 - 4,82
    4,84 - 4,87
    4,89 - 4,90
    4,94 - 4,95
    De bovenste grens is erosief, de onder-
    ste depositional.
    Sommige grenzen zijn verrijkt met Fe/Mn
    Deze banden bevatten ook nog zandige
    deeltjes                 4,09
    Geen kalk.


    5.00 - 6.00 m (46 cm)

20   Grijs leem meduin zand. Diffuus subhori-
    zontaal gelaagd. Sporad. Fe/Mn stipje.
    Graduele overgang. Geen kalk.      5,18

21   Groengrijs sterk leemhoudend fijn zand
    Zeer scherpe grens. Geen kalk.      5,22

22   Grijze silt (licht verstoord gestrat.)
    Bovenzijde is sterk geoxideerd
    Depositional surface.          5,24

23   Geel leemhoudend med. zand, wordt fijner
    en lemiger naar de basis (laatste cm)
    Basis sterk geoxid. Geen kalk.      5,28

24   Grijs siltlaagje. Geen kalk       5,285

25   Grijs 1/2 fijn zand. Geen kalk      5,29

26   Geoxideerd fijn zandige leem met op 5,32
    kleihoud. golvende disc. laagjes (2 mm)
    Vervolgens wordt het zandig materiaal
    grover.
    Scherpe, maar gebogen grens            5,36-5,39

27   Grijze silt, geen stratificatie; geoxi-
    deerd aan de basis. Aan de basis in-
    sluitsels van zandig materiaal.
    Graduele overgang. Geen kalk.      5,40

28   Grijs licht geoxideerd medium zand met
    enkele grove korrels
    Duidelijke grens. Geen kalk.       5,44

29   Grijs geoxideerd zandhoudend leem.
    Geen kalk.                5,46


    6.00 - 7.00 m (90 cm)

30   Geelgrijs leemhoudend medium zand, met
    grove korrels aan de top.
    Diffuus horizontaal gestrat. Vanaf 6,38         6,30-6,35
    schuin. Opnieuw overgaand in subhorizon-
    taal (6,52)
    Op 6,38 silexsplinters (schuin gelegen)
    Op 6,48 dun groen kleiig laagje          6,48-6,52
    Tussen 6,56 en 6,59 concentratie groene
    kleilensjes en steenfragmentjes (zand-
    steen, silex, ...) en vegatatierestje.
    Tussen 6,69 - 6,76 drie bolvormige licht
    humeus kleiige laagjes.
    Naar de basis geen stratificatie meer
    zichtbaar.                        6,85-6,90
    Geen kalk.               6,90


    7.00 - 8.00 m (71 cm)

31   Geelgrijs heteromorf zand met schuine
    licht golvende kleihoud. laagjes (in
    verschillende richting, waarschijnlijk
    overblijfsel van rippels) en met kleine
    kleilensjes.
    Graduele overgang (� ?) naar sterk leem-
    houdend 1/2 fijn zand (diffuus subhoriz.
    gestrat.) grotere concentratie van glauc.
    Tussen 7,40 en 7,41 concentratie van ve-
    getatierestje onder de vorm van puntige
    lens - nieuwe bedding onder gedeelte weg-
    ge?
    Vanaf deze lens tot aan de basis is ma-
    teriaal zeer fijn gestrat. met schuine,
    niet paral. disc. laagje
    Geen duidelijke grens. Geen kalk.    7,47

32   Geelgrijs medium zand (leemhoud. aan de
    top), afgewisseld met schuine bruine
    kleiige laagjes.
    (gevormd door aaneenschakeling van platte
    lenzen) ertussen zit tevens zand.
    Dikte schommelt tussen 1 cm tot 7 cm aan
    de basis                     3 cm verschil
    Geen kalk.               7,71


    8.00 - 9.00 m (94 cm)

33   Geelgrijs med. zand met bruine kleiige
    platte lenzen.
    Scherpe rechte grens. Geen kalk.    8,10

34   Bruin kleiig silt met schuine licht ver-
    stoorde grens 8,13 --> 8,30. Geen kalk. 8,20
    Groengrijs sterk leemhoud. fijn zand
    overgaand in grijs vanaf 8,37
    Sommige gedeelten (nl. aan de top) be-
    vatten minder leem en zijn lichter van
    kleur.
    Discont. niet parall. laagjes, nl. geconc.
    tussen 8,47 - 8,59 overgaand naar parall.
    cont. tot licht geboben aan de basis.
    Deze laagjes zijn dominerend tussen
    8,69 - 8,73.
    De laagjes bestaan uit bruin kleiig
    silt.
    Zeer scherpe licht gebogen grens.
    Geen kalk.               8,73

35   Grijs 1/2 fijn zand, schuin effen ge-
    strat. met leemhoudende laagjes.         � 3 cm verschil
    Vanaf 8,79 (meest hoogste punt) vol-
    ledig sterk leemhoudend.
    Schuine grens. Geen kalk.            ,74-,79

36   Groengrijs leemh. 1/2 fijn zand met 3
    schuine humeuse bruine kleiige laagjes    
    (� 2 mm) aan de top
    Geen kalk.


    9.00 - 10.00 m (92 cm)

37   Grijs leemh. med. zand schuin, niet parall.
    gestrat. met sterk leemh. fijne laagjes
    Vanaf 9,18 geen stratif. meer zichtbaar.         9,20-9,25
    Takje verticaal in sediment gelegen
    Geen kalk.               9,42       9,35-9,40

    10.00 - 11.00 m (97 cm)

38   Groengrijs med. zand met leemhoud. 1/2
    fijn zandige zone aan de top.
    Subhor. gelaagd met o.a. enkele bruine
    kleiige (1 mm) laagjes.
    Aan de basis een concentratie van grijze
    kleilenzen, silexfrag, ? kwartskorrels
    1,5 cm dik               10,16

39   Grijs 1/2 grof zand met enkele diffuse
    kleiige vlekjes
    Onduidelijke grens           10,19

40   Grijs 1/2 fijn zand, lemig fijn zand aan
    de top met een groengrijze afgerande
    kleilens.
    Duidelijk licht verstoorde schuine grens    10,26-10,28

41   Bruine (met zwarte insluitsels) slappe
    kleih. leem golvende basis (depos.)        30-35

42   Grijs 1/2 fijn tot 1/2 grof zand, schuin
    gelaagd met fijnere diff. laagjes.
    Grove tot zeer grove korrels zijn als
    geheel verspreid.
    Laatste 3 cm is het mat. fijner en be-
    vat bruine slappe leemlenzen.
    Verstoorde ? grens.          10,51
    Donkerbruin venig materiaal
    Scherpe grens             10,62

43   Grijs 1/2 grof, overgaand naar zeer
    grof zand
    Vanaf 10,84 wordt het opnieuw fijner.
    Aan de top een houtfrag. en leemhoud.
    fijn zandige diffuse laagjes.
    Over het geheel zijn zeer grove korrels
    verspreid
    Enkele lenzen van slappe leem geconc.
    10,84 - 10,89
    Geen kalk.               10,97


    11.00 - 12.00 m (spoelmonster)

44   Grof zand met silteuse lenzen en steen-
    fragmentjes


    12.00 - 13.00 m (92 cm)

45   Grijs heteromorf geheel bestaande uit
    enerzijds discont. zones van 1/2 fijn
    zand en anderzijds medium zand.             12,30-12,35
    In het bovenste geheel keitjes zijn
    verspreid
    Houtfragmenten en veenlenzen, nl.
    aan de top                       12,80-12,85
    Tussen 12,13 en 12,25 zeer schuin
    gelaagd met zwarte dunne laagjes
    Geen kalk.               12,92


    13.00 - 14.00 m (16 cm)

46   Grijs 1/2 fijn zand met grove korrels
    en kleine keitjes
    Vanaf 13,06 kleiige silt lenzen, die
    humeuser worden naar de basis toe.
    Eveneens houtfragmenten.
    Deze humeuse lenzen zijn dominerend
    aan de basis, erin worden zeer grove
    korrels en beige verharde kleilens
    aangetroffen.             13,11

47   Zwart leemh. fijn zand met aan de top
    discont. golvende laagjes.       13,16


    14.00 - 15.00 m (95 cm)

48   Donkergrijs heteromorf zand met 2 grint-
    rijke zones (silexen en zandstenen)
    14,17 - 14,30; 14,38 - 14,57 in deze
    zone ligt verticaal een 7 cm lange steen
    bestaande uit een aaneenklitting van
    zwart zand - kan het bindmiddel zijn.
    Scherpe grens             14,68

49   Groen kleiige silt.

    (in Tertiair geboord tot 17 m)