Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 086W-086E / 086E0251 Dries Ninove / 086E0251 Dries Ninove description

086E0251 Dries Ninove description

text/plain 3040251.TXT — 4 KB

File contents

PL.NINOVE 86E251

Uitgevoerd te : Dries
Bij : Wegkant X = 122.546
       Y = 174.007
Door : Geolab
Datum: eind juni 1983
Topografische ligging opghetekend door Mr. Vanwichelen - oktober 1983
Grondstalen verzameld door de opzichter - beschrijver
Boringsmethode : gestoken
Hoogte van het maaiveld : 69.824m

Volgnummer      Aard der grondlagen         Diepte m Monsters

   0.00 - 1.00m (1.00m)

1   Donkerbruine (10 YR 3/2) leem. Herwerkte bodem met
   plantenresten en houtskool. zer geleidelijke
   overgang naar :                   + 0.40
2   Donkergelebruine (10 YR 5/8) leem. Enkele kleine
   grijsachtige vlekken. enkele kleine
   houtskooldeeltjes. Beneden enkele donkerder
   kleilensjes                     +1.00

   1.00 - 2.00m (0.89m)

3   Geelbruine (10 YR 5/6) leem met veel donkerder
   kleilenzen. (ook vertikale) Kleine O.M. en Fe-Mn
   concentraties. Kalkhoudend vanaf 2.39m op 2.95
   Ca CO3 concentratie. Op 2.80m kleibol met reductie
   zone rand.                     +2.00

   2.00 - 3.00m (1.00m)

4   Lichte geelbruine (10 YR 6/6) leem, met diepte
   meer gemotteld. Meerdere Ca CO3 concreties en O.M.
   concentraties. Kalkjoudend             +3.00

   3.00 - 4.00m (0.84m)

5   Grijs (5 Y 7/2) en lichtbruin (10 YR 6/8)
   volledig gemottelde leem. Enkele vlekken O.M.
   Kalkhoudend                     +4.00

   4.00 - 5.00m (0.88m)

6   Idem                         4.00
7   Bruine, lemige klei (10 YR 5/8). Kalkhoudend.
   Vrij homogeen, relatief scherpe grenzen.       4.93
8   Geelbruinachtige kleuren. Onduidelijke laagjes
   van vnl. leem maar ook kleiige leem en licht
   fijnzandige leem. Kalkhoudend tot 4.83. Tot 4.87
   geen kalk, tussen 4.87 en 4.94 meestal wel.
   Vanaf 4.94m slechts in enkele dunne laagjes kalk.
   Fe concretie op 4.65m                +5.00

   5.00 - 6.00m (1.00)

9   Idem, met aan de basis kalk             5.06
10*  Grijze (10 YR 6/2) kleiige leem. Top minder
   kleiig. Plaatselijk kalkhoudend. Dunne leemlaagjes.
   Benedengrens stapsgewijs.              5.73 5.79-5.83
11  Geelbruine (10 YR 6/8 leem). fijn parallel gelaagd
   (beneden schuin). Enkele roestbruine vlekjes sterk
   kalkhoudend met enkele relatief grote
   schelpfragmenten.                  +6.00

   6.00 - 7.00m (1.00m)

12  Geelbruin (10 YR 5/6 leem). Fijn horizontaal
   parralel gelaagd, met enkele dunne kleilaagjes.
   Enkele roestvlekken. Kalkhoudend. Van 6.17 tot
   6.23 donkerbeige leemlaag met reductievlekken.    6.33
13  Belge (2,5 Y 6/4) leem met enkele roestkleurige
   vlekken en enkele geruduceerde banden in de
   benedenste helft. Kalkhoudend, rond 6.95m kalkloze
   lens. Van 6.81 tot 6.91m schuine grijze laagjes.  +7.00

   7.00 - 8.00m (1.00)

14  Beige en grijze leem. Roestvlekken en gereduceerde
   banden en vlekken.                  7.76
15  Grijsachtige en geelbruinachtige kleuren. Leem,
   volledig fijn gevlekt. Licht kalkhoudend.
   Overgangszone tussen 14 en 16            7.27
16  Geelbruin (10 YR 7/8) en grijsachtig (5 Y 7/2)
   gemottelde leem. Gebroken silexkei op 7.27m.
   Sterke Fe aanrijking (in vertikale lens) op 7.40m.
   Plaatselijk fijn gelaagd in kleur, soms met lichte
   klei of lichte fijn zandaanrijking.
   Niet kalkhoudend                  +8.00

   8.00 - 9.00m (1.00m)

17  Geelbruine (10 YR 7/8) grijs gevlekte (5 Y 6/2)
   leem. Gelaagd (behalve top) in kleur, in
   benedenste helft zand en (schuine kleilagen).
   Van 8.60 tot 8.70m grijze band (leem)        8.79
18  Grijsachtige (2.5 Y 6/2) klei met keien, vooral
   aan de top. Aan 9.00m vlekken pikzwxarte O.M.
   rijke klei. Plaatselijk zandig. Zichtbaar tot
   9.00m.                        ?

   9.00 - 10.00m (0.45-

   Materiaal tot 9.55m ontbreekt.
   Zichtbaar vanaf 9.55m.
19  Bruinachtige kleuren. klei, zacht bovenaan,
   harder aan basis. Rond 9.75 en 9.86 kleiige
   zandlaag. Beneden diepste kleiige zandlaag
   geleidelijke overgang naar :             9.90
20  Blauwgrijze (5 Y 4/1) compacte klei         +10.00

   10.00 - 11.00m (0.92m)

21  Idem, schsito�d.                  +11.00

   11.00 - 12.00m (0.98m)

22*  Idem, schisto�d                  +12.00 11.64-11.69

   12.00 - 13.00m (0.49m)

23  Idem, schistoPid.                 +13