Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 040W-040E / 040W0346 / 040W0346 Evergem

040W0346 Evergem

text/plain 1450346.TXT — 28 KB

File contents

PL. EVERGEM 40W

346 (VI,b)

Verkenningsvoring en Filterput
Uitgevoerd te : Evergem - Wippelgem
Bij : oude windmolen
door : Smet DB
Datum : 10-19/10/92
Topografische ligging opgetekend door
Co�rdinaten :
X : 105.406
Y : 203.232
Boringsmethode : gestoken
Opeenvolgende doormeters : 250mm
Hoogte van het maaiveld : +6,774m
Totale diepte : 60m

BESCHRIJVING DER KERNEN

0.00 - 1.00m (L:96cm)
Bruin humeus silteus fijn zand met gele zandige spots, wortels,
afgeronde grijze siltlensjes, baksteenfragmenten
(Geroerde grond)                          0.96 

1.00 - 2.00m (L:96cm)
Geroerd materiaal ingevolge boren.
Grijs fijn zand, licht silteus, humeus in het onderste gedeelte.
Stratificatie is schuin en gebogen                 1.20
Grijs kleiig zand met zandpatches tot 1.46, vervolgens overgaand 
naar een alternerend complex van kleiige en zandige doorgaans
discontinue lagen. Vanaf 1.7 silteus fijn zand met enkele diffuse
banden van meer silteus materiaal. Dit gedeelte is kalkrijk. Het
geheel is geoxideerd in vlekken, dubbele groter worden naar de
basis toe.
In het bovenste gedeelte komen humeuze spots en vertikale humeuze 
slierten voor                           1.96

2.00 - 3.00m (L:58cm)
Grijs licht geoxideerd silteus fijn tot zeer fijn zand
(glauconiethoudend) met banden van meer silteus materiaal. De
bovenste en onderste laagvlakken van deze banden zijn ofwel 
gradueel ofwel in het onderste laagvlak scherp terwijl het 
bovenste gradueel blijft.
Slechts uitzonderlijk komt een kleiig golvend laagje voor.
De gelaagdheid is licht schuin gebogen die onderaan weliswaar
verstoord is.
Vertikaal geori�nteerde vegetatie tussen 2.10-2.28.
Kalkrijk.                             2.58

3.00 - 4.00m (L.51cm)
Licht geoxideerd silteus fijn tot zeer fijn zand, die en in
mindere mate discontinu niet parallel golvend gelaagd met zeer 
fijn sterk silteuze laagjes. Op sommige plaatsen zijn de 
foresets bewaard.
Bioturbatie tussen 3.18-3.2.
Kalkrijk - glauconiethoudend                    3.31
Geoxideerd silteus fijn zand met banden van sterk silteus
materiaal.
Dit laatste wordt in het basisgedeelte zelf dominerend.
Horizontaal, gelaagd, kalkrijk - glauconiethoudend         3.51

4.00 - 5.00m (L:29cm)
Geoxideerd silteus zeer fijn zand en silthoudend fijn zand,
in een bandenstructuur voorkomend. Op 4.17 waar zich het 
contact bevindt tussen beide textuurgroepen zijn "scour and
fill" structuur aanwezig.
Het geheel is subhorizontaal gelaagd.
Kalkhoudend - glauconiethoudend                  4.29

5.00-6.00m (L:28cm)
Grijs massief gelaagd zand met enkele geoxideerde afgeronde 
kleilenzen aan de basis (in situ ?)
Schelpfragmentjes. Glauconiethoudend                5.28

6.00 - 7.00m (L:30cm)
Grijs silteus fijn zand aan de top (tot 6.09) gevolgd door 
silthoudend fijn zand met in het topgedeelte nog een laag van
bovenliggend materiaal. De begrenzing is scherp.
In het eerste gedeelte is de stratificatie diffuus horizontaal,
in het tweede gedeelte massief.
Kalkrijk - glauconiethoudend.                   6.30

7.00 - 8.00m (39cm)
Grijs silthoudend fijn zand. Massief gelaagd.
Grillig gevormd kleiig lensje in het centraal gedeelte.
Kalkrijk - glauconiethoudend                    7.39

8.00 - 9.00m (L.69cm)
Complex van grijs silthoudend fijn zand, diffuus alternerend
met silteus fijn zandige banden.
Vanag 8.20 sterk silteus zand tot silt (dikte 1,5 tot 5cm) met
silthoudende fijnzandige lagen waarvan de begrenzing doorgaans 
diffuus is.
Vanaf 8.46 zijn er verstoringen in de gelaagdheie opgetreden.
het geheel is subhorizontaal tot licht schuin gelaagd.
Concentratie van zeer fijn schelpgruis en zeer fijne
vegetatierestjes tussen 8.26-8.27m. Schelpgruis is over het
geheel verspreid.
Glauconiethoudend - kalkrijk                    8.69

9.00 - 1.00m (L:74cm)
Complex van silthoudend fijn zand en silteus fijn zand. Beide
eenheden gaan gradueel in mekaar over of hebben duidelijke 
laagvlakken, die doorgaans subhorizontaal gelegen zijn. 
In sommige lagen zijn laminae zichtbaar die dan schuin t.o.v.
onderste laagvlak voorkomen:
Enkele kleiig laagjes komen voor die opgebouwd zijn uit een 
aaneenschakeling van lensjes of discontinue laagjes met een licht
concave vorm.
De stratificatie is verstoord in het basisgedeelte.
Fijn vegetatierestjes en afgezet laagje de foresets tussen
9.16 en 9.67m.
Schelpfragmentjes - kalkrijk.
Glauconiethoudend.                         9.74 

10.00 - 11.00m (L:28cm)
Grijs fijn zand met enkele zones van silthoudend materiaal, 
evenwel met graduele begrenzing en 2 siltlagen met duidelijke
begrenzingen (dikte 3mm en 2cm). De dikkere siltlaag is intern
diffuus gelaagd met discontinue zandlaagjes. Concentratie van
zeer fijne vegetatierestjes tussen 10.21 en 10.22cm. Het geheel
is horizontaal gelaagd. Fijn schelpgruis - glauconiethoudend
kalkrijk.                             10.28

11.00 - 12.00m (L:53cm)
Grijs kleihoudend silt met fijnzandige intercalaties waarvan 
de grenzen diffuus zijn bovenaan, naar onder toe duidelijk en
onregelmatig zijn vanaf het midden.
Vertikaal geori�nteerde scheur opgevuld met zand tussen 
11.42-11.49. 
De stratificatie is boven (convex) en onregelmatig - sporadisch
kleiige laagjes kalkrijk.                     11.53

12.00-13.00m (L:87cm)
Grijs kleihoudend silt met fijnzandige intercalaties waarvan de 
laagvlakken diffuse en scherpe zijn.
Tussen 12.14-12.20; 12.47-12.58 zeer fijn zand met 
vegetatierestjes. Over het geheel zijn vegetatierestjes aanwezig. 
Het geheel is onregelmatig, van subhorizontaal tot schuin 
gelaagd. 
Scheur tussen 12.10-12.14.
Kalkrijk - onregelmatige grens.                  12.71
Grijs kleihoudend silt met kleiige laminae discontinu, niet
parallel, effen tot schuin gelaagd. De schuine gelaagdheid wordt
gevormd door de preservatie van de foresets met een concave 
basis.
Scherpe recht basis. Kalkrijk.                  12.77
Grijs silteus fijn zand, fijn gestratifieerd, schuin aan de top,
vervolgens horizondaal, opnieuw schuin en tenslotte horizontaal. 
Kalkrijk.                             12.87

13.00 - 14.00m (L:80cm)
Complex bestaande uit:
- zeer fijn zandig silt
- kleihoudend silt, ��n vegetatierijke laag
- fijn zand en de eerste twee zijn dominerend.
De stratificatie, is fijn discontinu en continu, doorgaans effen,
evenwel zijn er ook foresets bewaard, diffuus en zeer duidelijk
De dikte van de niet meer intern gestratifieerde lagen of 
laminae varieert van 1mm tot 0,5cm.
De dikkere eenheden zijn steeds intern gelaagd.
Graafgang tussen 13,42 - 13,52.
Kalkrijk                             13.87

14.00 - 15.00m (L:71cm)
Grijs silt met kleiige laagjes continu en discontinu golvend
tot effen, al dan niet vegetatierijk. Kalkrijk          14.08
Zeer fijn horizontaal gestratifieerd silt met een klimmend
patroon. Aan de basis fijne discontinu zandige laagjes. Sterk
bvegetatierijk in het top en basisgedeelte, eveneens afgezet 
volgens deze fijn laagjes.
Micahoudend, zeer kalkrijk                    14.44
Grijs zandig silt, zeer fijn gestratifieerd met siltlaagjes
welke soms kleiig zijn. De gelaagdheid is schuin tot horizontaal.
De eerste evenwel met vari�rende ori�ntatie. Micahoudend. 
Zeer kalkrijk                           14.71

15.00 - 16.00m (L:89cm)
Grijs zandig silt met verstoorde kleiige silt laminae, zeer
kalkrijk                             15.27
Grijs half fijn zand (glauconiethoudend) met silteuze zones.
Het materiaal wordt fijner naar de basis toe. Op 15.77 grijs 
golvend kleilaagje.
Silexkeien op 15.63 en 15.79. Schelpfragmenten.
Glauconiethoudend - kalkrijk.                   15.89

16.00 - 17.00m (L:59cm)
Grijs fijn zand, fijn schuin gelaagd - scherpe schuine grens   16.10
Groengrijs sterk silteus fijn zand, diffuus horizontaal, tot
licht schuin gelaagd.
Discontinu kleiige laminae tussen 16.38 - 16.43
Vanaf 16.47 meer zandig materiaal evenwel diffuus gelaagd met 
meer silteus materiaal. Glauconiethoudend - zeer kalkrijk     16.59

17.00 - 18.00m (L:67cm)
Groengrijs silt met discontinu lagen bestaande uit 
vegetatieresten. Micahoudend.
Zeer kalkrijk.
Graduele overgang.                        17.10
Grijs half fijn glauconiethoudend zand met enkele silthoudende
zones. Kalkrijk.                         17.32
Groengrijs zandig silt met cntinu en discontinu licht gebofen 
kleiige laagjes, gradueel overgaand naar silthoudend fijn zand
dat vanaf 17.48 horizontaal gestratifieerd is. Sporadisch
vegetatierestjes.
Glauconietrijk - kalkrijk.                    17.67

18.00 - 19.00m (L:48cm)
Licht schuin gelaagd geheel van grijs halffijn zand en silteus
halffijn zand.
Zeer fijne keitjes en schelpfragmenten zijn over het geheel
verspreid.
Glauconiethoudend - kalkrijk.                   18.48
  
19.00 - 20.00m (L:90cm)
Grijs half fijn zand met zeer grove korrels en fijne keitjes
die over het geheel verspreid zijn. Kleilens aan de basis.
Glauconiethoudend - kalkhoudend.                 19.11
Grijs sterk silteus fijn zand met grote concentratie van zeer 
fijne vegetatierestjes. fijn schelpgruis             19.18
Schelpfragmenten, keitjes, grove korrels in een slappe 
kleimatrix.
Vanaf 19.27 concentratie van zwarte keien, in analoge matrix
als hierboven beschreven                     19.31
Veenbrokken, keien, schelpfragmenten - waaronder zeer grote-, 
kleikeien in een grofzandige matrix.
In het basisgedeelte wordt de grofzandige matrix dominerend.   19.74
Grijs half grof tot grof zand, subhorizontaal gelaagd aan de top,
vervolgens massief. Glauconiethoudend               19.90

20.00 - 21.00m (L:104cm of 64cm)
Waarschijnlijk gestoorde eenheid.
Grijs medium zand gevolgd door kleilenzen, keien, 
schelpfragmenten in een grofzandige matrix. Onderaan zeer grote
zandsteen en ijzerstuk van de boorinstallatie van Smet (kleur 
rood geverfd)                           20.40 ?
Zeer grof heterogeen zand met schelpfragmenten, keien, kleilenzen
en van dt top tot 20.62 en 20.77 - 20.82.
Heterogeen zand is massief gelaagd. Glauconiethoudend - kalkrijk. 20.82
Grijs medium zand overgaand naar half fijn zand, licht effen 
schuin gelaagd, aan de basis horizontaal.
Enkele silthoudende, vetetatierijke zeer dunne laagjes.
Glauconiethoudend - kalkrijk                   21.00

21.00 - 22.00m (L:61cm)
Grijs halffijn zand, diffuus subhorizontaal gelaagd.
Tussen 21.29-21.36 silteuse laagjes, soms met humeuze bijmenging.
De begrenzingen worden diffuus naar de basis toe. Analoog maar
minder silteus tussen 21.48-21.49 en 21.55-21.56.
Sporadisch venig restje aan de basis.
Glauconiethoudend - Kalkhoudend                  21.61

22.00 - 23.00m (L:100cm)
Grijshalf fijn zand met enkele bruine kleiige siltlenzen.
In het centraal gedeelte zijn er patches aanwezig van zeer grove
zandkorrels tot fijne keitjes.
Grotendeels is het geheel massief gelaagd, in een beprekt 
gedeelte van de topzone is een horizontale gelaagdheid aanwezig. 
Beperkte deformatiestructuren. Glauconiethoudend - kalkhoudend.  23.00

23.00 - 24.00m (L:40cm)
Grijs silthoudend tot silteus fijn zand met ribbelfragmenten
bestaande uit vegetatierijk materiaal. De top bestaat uit venige
klei. Geen kalk. Graduele overgang waardoor het materiaal grover
wordt aan de basis.                        23.24
Heterogeen half grof tot grof zand met horizontaal gelegen 
kleiige lenzen en grote platte veenlens aan de basis. 
Schuine grens. Glauconiethoudend                 23.32
Grijs silteus fijn zand, bruinkleurig aan de top. In het 
centraal gedeelte is siltfraktie verminderd, de zandkorrels
grover. De begrenzing is evenwel gradueel.            23.38
Grijs halfgrof zand met een belangrijke hoeveelheid venige en
in mindere mate kleiige lenzen, de laatste vnl. geconcentreerd 
in het basisgeldeelte - golvende ondergrens            23.70
Groengrijs zeer fijnzandig silt met grijs medium zand in de
vorm van pillow structuur aan de top en als een laag tussen
23.83 - 23.87. De laagvlakken van deze laag is onregelmatig.
Kalkrijk.                             23.90

24.00 - 25.00m (L:89cm)
Grijs silteus zeer fijn zand met enkele discontinu lagen 
bestaande uit venig silt, intern gelaagd en sporadisch kleiige
siltlenzen.
Zeer kalkrijk.
Glauconiethoudend - Micahoudend.                 24.89

25.00 - 26.00m (L.27cm)
Grijs silthoudend halffijn zand met enkele discontinu kleiige
en vegetatierijke laagjes. Micahoudend - Kalkhoudend.       25.27


Boven Pleistoceen 0.00 - 26.60m
F. Bogemans, 31/12/92


26.00 - 27.00m (L:105cm)
tot 0.13m : gestoord
0.13-0.26m : grof groengrijs zand, kalkhoudend, via grillig, scherp contact
       (gestoord ?) overgaand in :
0.26-1.00m : grijze fijn zandhoudende klei, glauconiethoudend. glaucononiet
       verspreid over klei, ook in vlekken geconcentreerd, vnl.    
       tussen 0.30 en 0.40m. Veel diffuse zwarte pyrietvlekken en
       blekere zandige vlekken (kruipgangen ?) Enkele schelpresten,
       zandgehalte neemt toe vanaf 0.85m.

27.00 - 28.00m (L:105cm)
tot 0.36m : Gestoord - overwegend klei, met keien (naval) op 0.25-0.35m.
0.36-0.75m : Grijsgroene, sterk fijn zandhoudende klei met veel glauconiet,
       donkere pyrietvlekjes en enkele blekere zandstipjes. 
       Geleidelijk afnemend zand- en glauconietgehalte. Enkele 
       schelpresten
0.75-1.00m : grijsgroene fijn zandhoudende, silteuze klei, met talrijke
       pyrietvlekjes, bleke zandvlekken en -vermiculaties.
       Schelpresten.

28.00 - 29.00m (L:92cm)
0.08-0.50m : bleke grijsgroene sterk silteuze, fijn zandhoudende klei.
       Glauconiethoudend, maar geleidelijk afnemend. Vrij veel
       schelpgruis en schelpresten. Talrijke blekere fijnzandige
       vlekjes en vermiculaties. Enkele Nummulieten.
0.50-0.56m : zelfde klei, iets meer glauconiethoudend (grover).
0.56-0.81m : grijsgroene, bleke, uiterst fijnzandige klei, silteus, met
       veel grof glauconiet, schelpresten en vooral Nummulieten
       (N.Wemmelensis ?) (vnl. 0.56-0.58m). Onregelmatig 
       glauconietbandje op 0.71m (met talrijk Nummulieten). Grote 
       fijnzandige kruipgangen.
0.81-0.98m : Zeer fijn groengrijs, kleihoudend zand met talrijke 
       bleekgroene, meer kleiige lamellen en enkele Nummulieten.   
       Kalkhoudend.
0.98-1.00m : bleekgroene klei, met zandige grote kruipgang en schelpresten.

29.00 - 30.00m (L:102cm)
tot 0.13m : gestoord
0.13-0.27m : fijn, grijsgroen zand, subhorizontaal gelamineerd, met dunne
       kleilaagjes. Op 0.21-0.22m en 0.26m. Kalkhoudend.
0.27-0.30m : fijn grijsgroen zand met veel grof glauconiet en talrijke
       Nummulieten
0.30-0.31m : bleker fijn grijs groen zand.
0.31-0.39m : donkergroen zand met zeer veel grof glauconiet, veel 
       schelpgruis en talrijke Nummulieten; fijn gelamineerd. Wat
       kleiiger en uiterst glauconietrijk vanaf 0.35m.
0.39-0.44m : groengrijs zand, met veel grof glauconiet en talrijke 
       schelpresten en Nummulieten, in fijne laminae. Blekere kleiige
       brok op 0.40m.
0.44-0.46m : groengrijze klei, licht glauconiethoudend
0.46-0.52m : matig fijn donker grijsgroen zand met veel grof glauconiet,
       veel schelpgruis en Nummulieten.
0.52-0.56m : onregelmatige laag groengrijze zandige klei met onregelmatige,
       golvensde glauconietbandjes, schelpgruis en Nummulieten.
0.56-0.67m : donkerder grijs groene, sterk kleiig fijn zand, met veel grof 
       glauconiet grote schelpresten (o.a. Ditrupa ?)
0.67-0.82m : grijze, kleiige zandsteen, kalkhoudend, glauconiethoudend, met
       zeer veel rote schelpresten, afgerond kwartskeitje.
0.82-0.89m : grijs, sterk kleihoudend matig fijn zand, met glauconiet en
       veel grof schelpgruis en schelpresten.
0.89-1.00m : groen, kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend, met zeer veel
       schelpresten.

30.00-31.00m (L:104cm)
0.04-0.52m : donker grijsgroen, sterk glauconiethoudend, kleiig matig fijn 
       zand, met veel schelpresten (o.a. Ditrupa, Solarium nysti,
       Nummulieten, Ostrea). Iets kleiiger vanaf 0.35m.
       Kleiinspoeling (?) op 0.18m.
0.52-1.00m : groen, sterk glauconiethoudend matig fijn zand, met veel    
       minder schelpresten, Nummulieten (o.a. met S. Nysti).

31.00 - 32.00m (L:33cm)
0.67-0.69m : donkergroen glauconiethoudend zand (naval ?)
0.69-0.73m : zwak verkit, groengrijs zand, matig fijn zand
0.73-1.00m : licht kleihoudend matig fijn groengrijs zand, 
       glauconiethoudend, met kleine kleibrokjes (tot ong.0.82m).   
       Donker vlekje op 0.91m. Weinige schelpgruis  

32.00 - 33.00m (L:102cm)
0.00-1.00m : licht kleihoudend groengrijs matig fijn zand, met diffuse   
       donkere vlekken. glauconiethoudend. Weinig en verspreide    
       schelpresten, Nummulieten (S.Nysti). Fijn schelpgruis
       0.68-0.75m: sterk gestoord (keien). Steenkern met schelprest
       op 0.84m.
       Wit afgerond kwartskeitje op 0.95m.

33.00 - 34.00m (L:100cm)
0.00-1.00m : licht kleihoudend, groengrijs matig fijn zand, met veel iets
       donkerder en meer kleihoudende, onregelmatige vlekjes. 
       Glauconiethoudend. Weinig schelpresten en Nummulieten. 
       Onduidelijke kruipgangen. Fijn schelpgruis. Vanaf 0.85 iets  
       donkerder.

34.00 - 35.00m (L:98cm)
0.00-1.00m : zelfde licht kleihoudend groengrijs matig fijn zand, homogeen,
       met fijn schelpgruis, Nummulieten, enkele schelpresten en   
       schelpen (S. nysti op 0.12m). Diffuse donkere vlekjes. tussen 
       0.90 en 0.95m iets groener en kleiiger (inspoeling ?).
       Geleidelijk meer schelpgruis en Nummutieten.

35.00 - 36.00m (L:102cm)
0.00-1.00m : zelfde licht kleihoudend, groengrijs zand met verspreide, 
       duidelijke kruipgangen. Vrij veel fijn schelpgruis en
       Nummulieten. Iets groener en kleiiger rond 0.85m.

36.00 - 37.00m (L:82cm)
0.18-0.62m : groengrijs, licht kleihoudend matig fijn zand, met fijn 
       schelpgruis en veel Nummulieten.
       Geleidelijk meer en grotere schelpresten (o.a. Ostrea). Venige 
       stip op 0.38m. Groot fragment op 0.62m (Ostrea ?).
0.62-1.00m : bleker groengrijs fijn zand, met veel meer schelpfragmenten. 
       Meer kleihoudend.

37.00 - 38.00m (geen kern)
Spoelmonster: groen, sterk kleiig fijn zand met veel schelpfragmenten (o.a.
       Venericardium elegans,...).

38.00 - 39.00m (L:94cm)
0.06-1.00m : grijsgroen, fijn zand met zeer veel schelpfragmenten en 
       schelpen (V. elegans, ...), glauconiethoudend. Schelp- en
       kleigehalte neemt geleidelijk tie, vooral vanaf 0.40m
       (overvloedig schelpgruis.)

39.00 - 40.00m (L:102cm)
0-ong. 0.60m: zelfde uiterst schelpgruishoudend zand.
Vanaf 0.60m: geleidelijke overgang naar grijsgroen, sterk kleiig fijn 
       zand, met glauconiet. Veel schelpgruis, doch geleidelijk
       afnemend. Grijze gebroken kleilamellen. Sterk kleihoudend
       vanaf ong. 0.85m

40.00 - 41.00m (L:83cm)
0.17-1.00m : zelfde kleiig groengrijs, sterk schelpgruishoudend fijn zand.
       Veel gebroken kleilamellen. Geleidelijk meer schelpresten.

41.00 - 42.00m (L:80cm)
0.20-0.26m : gestoord
0.26-0.94m : groengrijs, kleiig fijn zand, glauconiethoudend, met veel
       schelpgruis en schelpresten.
       Rond 0.80m grote schelpen (V.planicosta ?). Op 8.85-0.88m   
       sterk kleiig (gestoord ?).
0.94-0.98m : weinig harde zandsteen met schelpen, glauconiethoudend, 
       kalkhoudend
0.98-1.00m : opnieuw zelfde kleiig zand.

42.00-43.00m (L:99cm)
0.00-1.00m : iets donkerder groen, kleihoudend zand, meer glauconiet, met
       veel schelpresten en grote schelpen (V.planicosta).

43.00 - 44.00m (L:94cm)
0.06-0.25m : groen matig fijn, glauconietrijk zand, met vrij veel 
       schelpgruis, geleidelijk afnemend
0.25-0.70m : gestoord - zelfde zand
0.70-0.94m : groen fijn, glauconietrijk, kleiig zand met wat schelpresten.
       Enkele kleibrokjes.

44.00-45.00m (L:97cm)
0.03-0.70m : groen fijn, kleiig zand, met veel glauconiet, kleine 
       kleilamellen, schelpresten. Kleine lignietbrokjes op 0.49 en
       0.61m.
0.70-1.00m : groengrijs matig fijn zand, weinig kleihoudend, minder 
       schelpresten, met donkere meer kleihoudende vlekken.

45.00 - 46.00m (L:102cm)
0.00-0.18m : bruingroen matig fijn, kleihoudend zand, met vrij weinig, 
       verspreide schelpresten, enkele kleiige vlekken 
       (inspoeling ?), overgaand in :
0.18-0.50m : matig grof, bleker groengrijs zand, weinig kleihoudend, 
       glauconiethoudend, met schelpresten, vrij sterk geconcentreerd
       tussen 0.25 en 0.35m (o.a. kleine Turitella). In deze zone ook
       lignietbrokjes
0.50-1.00m : donkergroen-bruingroen, iets fijner en meer kleihoudend zand,
       glauconiethoudend. enkele kleiige bandjes en lignietbandjes.

46.00 - 47.00m (L:101cm)
0.00-0.33m : matig grof, weinig kleihoudend, grijsgroen zand, met 
       glauconiet. Niet kalkhoudend.
       Onduidelijke laminaties van meer glauconiethoudend zand.
       Onderbroken lignietlaagje op 0.15m. Enkele lignietstippen van 
       0.06m. Geleidelijke overgang naar:
0.00-1.00m : iets fijner, meer kleihoudend, donkergroen zand, licht 
       kalkhoudend, met sporadisch schelpresten. Enkele kruipgangen.
       Lignietblakken vnl. 0.55-0.72m. Kleibrokje en 
       zandsteenfragmentje op 0.73m.
       Iets meer schelpresten rond 0.93m.

47.00 - 48.00m (L:102cm)
0.00-1.00m : matig grof, weinig kleihoudend, bruingroen-groengrijs zand, 
       weinig of geen kalk, glauconiethoudend. Onduidelijke
       gelaagdheid, schuin en soms golvend, bestaande uit blekere
       en donkere bandjes. Sporadisch enkele lignietbrokjes.
       Licht kalkhoudend en wat fijn schelpgruis vanaf ong. 0.20m tot
       ong. 0.80m.

48.00 - 49.00m (L:103cm)
0.00-1.00m : matig grof, weinig kleihoudend, bruingroen-groengrijs zand,  
       weinig of niet kalkhoudend, glauconiethoudend. 
       Kruisgelaagdheid (donkere en blekere zandmalinae). Donkere   
       brokjes ligniteuze klei en geleidelijk meer lignietbandjes,
       vnl. rond 0.35-0.38; 0.47-0.48m; 0.64-0.66m; vanaf 0.85m
       "Escape structure" op 0.88m (gebogen lignietbandjes). Wormgang
       op 0.80m.

49.00 - 50.00m (L:75m)
0.00-1.00m : iets fijner, weinig kleihoudend groengrijs zand, met soms
       duidelijke laminae van donkerder zand. Licht kalkhoudend,
       lignietbandjes (0.33-0.41m), met "escape structure",
       onregelmatiger op 0.57, 0.77l en vanaf 0.92m.

50.00 - 51.00m (L:75cm)
0.25-0.57m : grijs matig grof, weinig kleihoudend zand, licht kalkhoudend.
       Talrijke subhorizontale, discontinue bruine ligniteuze 
       kleibandjes (o.32; 0.35-0.36; 0.35-0.36; 0.40-0.45, 0.47 en 
       0.57m). Lignietbanje op 0.36 en 0.38m. Groenere zandlaag op
       0.49-0.50m.
0.57-0.90m : iets donkerder, groengrijs zand met blekere vlekken en nog 
       talrijke brokjes en lamellen ligniteuze klei, vnl. bovenaan.
       Ligniteus op 0.70m. Geleidelijke overgaand in:
0.90-1.00m : groen matig fijn, licht kleihoudend zand, gelamineerd, met   
       enkele lignietlaminae. Onderaan iets bleker.

51.00 - 52.00m (L:1.00cm)
0.00-1.00m : matig grof, weinig kleihoudend grijsgroen-groen zand, met   
       onduidelijke gelaagdheid, talrijke bruine kleiig-ligniteuze
       bandjes, vooral vanaf 0.60m, vaak sterk golvend, licht
       kalkhoudend.
       Iets groener en fijner van 0.40-0.60 en vanaf 0.90m.

52.00 - 53.00m (L:108cm)
Tot ong. 0.50m : bleekgroengrijs matig grof zand, licht kleihoudend, met 
         enkele bruine kleilamellen, ligniethoudend. Geleidelijk 
         meer lamellen en glauconiethoudende bandjes, verder tot
         1.00m.
0.50-1.00m : iets kleiiger en fijner.

53.00 - 54.00m (L:98cm)
0.02-1.00m : zelfde zand, met vrij veel bruine lignieteuze kleibandjes,   
       vooral op 0.02-0.07; 0.11; 0.16-0.20; 0.46-0.55; vanaf 0.70m  
       ook lignietbrokjes (0.31 en 0.48-0.50m). Vanaf 0.65m 
       geleidelijk meer glauconiet, iets fijner en kleiiger zand. 
       Grote blekere zandvlek met donkere kleibrokjes rond 0.90m. 
       Geen kalk tot ong. 0.65m, dan licht kalkhoudend.

54.00 - 55.00m (L:101cm)
0.00-0.42m : zelfde zand, licht kalkhoudend, met kleilamellen en 
       lignietbrokjes, vooral vanaf 0.20m
0.42-0.63m : iets groener fijner kleihoudend zand met enkele gebroken 
       kleilamellen licht kalkhoudend, glauconiet
0.63-0.70m : iets grijzer en minder kleihoudend zand
0.70-1.00m : opnieuw groener, meer homogeen matig fijn zand, kleihoudend.
       Van 0.70 tot 0.8/2m lignietuze kleilamellen, glauconiet.

55.00 - 56.00m (L:100cm)
0.00-0.26m : grijsgroen, matig fijn, kleihoudend zand, glauconiet, met 
       gebroken bruine kleilamellen (ligniteus)
0.26m :   dikkere lignieteuze kleilamel, gebroken (escape structure ?)
0.26-0.65m : iets bleker en matig grof glauconiethoudend groengrijs zand,  
       met gebroken kleilamellen, weinig of geen kalk.
0.65-1.00m : opnieuw iets fijner, kleiiger zand, veel lignieteuze 
       kleilamellen. Vanaf 0.80m iets grover, homogener met weinig 
       kleilamellen.

56.00 - 57.00m (L:105cm)
0.00-1.00m : zeer homogeen, grijsgroen glauconiethoudend zand, kalkhoudend 
       geen herkenbare structuren. Hiet en daar holtes en grote    
       ligniteuze kleibrokjes, schelpfragment. Vermoedelijk gestoord
       over de hele lengte !

57.00 - 58.00m (L: 0)
Kern verloren.
Spoelmonster matig fijn groen kleihoudend zand, kalkhoudend, enkele
schelpresten.

58.00 - 59.00m (L:88cm)
0.12-0.61m : groengrijs, matig grof glauconiethoudend zand, zwak 
       kleihoudend. Geen kalk. Laminatie onduidelijk zichtbaar, vnl. 
       vanaf 0.12-0.18m. Lignieteuze kleilaag, golvend , rond 0.25m.
       Verspreid lignieteuze kleilamellen en -brokjes.
0.61-1.00m : geleidelijk fijner en groener zand, laminatie wordt fijner en  
       duidelijker, vnl. vanaf 0.75m,waar zeer dunne groene en bleke
       laminae elkaar afwisselen. Tussenin komen lignieteuze bandjes  
       voor. Weinig kalkhoudend.

59.00 - 60.00m (L:106cm)
0.00-1.00m : opnieuw meer homogeen, groengrijs zand, matig fijn en weinig
       kalkhoudend. Hier en daar nog onduidelijke laminatie 
       herkenbaar (-0.06 tot 0m). Enkele lignietbrokjes (0, 0.11 en  
       0.31m) en gebroken bruine kleilamellen of meer continue
       (0.76-0.78m). Weinig kalkhoudend
       Iets meer klei- en kalkhoudend, donderder zand van 0,33 en   
       0,63m en vanaf 0.77m.

J. Van der Sluys, 2.12.92


Voorlopige interpretatie

Kwartair:              0.00 - 26.30m
Fm. van Maldegem - Lid van Asse:  26.30 - 29.90m
         - Lid van Wemmel: 29.90 - 30.50m
Fm. van Lede (?):         30.50 - 36.60m
Fm. van Aalter - Lid van Oedelem: 36.60 - 44.70m
Fm. van Gent - Lid van Vlierzele: 44.70 - 60.00m (geboord)

Jan Van der Sluys, 08.12.92


Interpretatie 

Kwartair:              0.00 - 26.30m
Fm. van Maldegem - Lid van Asse:  26.30 - 29.90m
         - Lid van Wemmel: 29.90 - 36.50m
Fm. van Aalter - Lid van Oedelem: 36.60 - 44.70m
Fm. van Gent - Lid van Vlierzele: 44.70 - 60.00m (geboord)

M. De Ceukelaire en P. Jacobs (RUG), december 1992


Afwerking peilputten :

Filters : 20-22m
     58-60m

Kleistoppen : 16-18m
       26-80m

Grondwaterstanden :
in werking : niet gemeten
debieten : 1,500 l/u: ondiepe put
      600 l/u : diepe put
in rust : (19-21m) : 1,80m
     (58-60m) : 7,50m

Wateranalyse :
(22m) Fe 0,6 mg/l
   t.hard. 21,6�F

(60m)pH 7,2
   Fe 1,9 mg/l
   t.hard. 19,4�F