Personal tools

2240188.TXT

text/plain 2240188.TXT — 13 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	056E
PLAAT:	Zele
Nr.:	188 (VI, b)
Type Boring:	gestoken boring
topografische kaart:	22/4
Uitgevoerd te:	Zele
Post nr.:	9240
Adres boorplaats:	Hekkenhoek

Opdrachtgever:	Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:	Peeters
Boordatum:	
Topografie:	topokaart 1/10.000
Stalen door:	
Boormethode:	gestoken
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	19.30 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil:	4.104
X:	129872
Y:	194824
NIS code:				42028
---------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN	
---------------------------------------------------------------------
Kern1: 00.00m � 01.30m (93cm)
00.00m � 00.06m		Geoxideerde geroerde grond. Zeer scherpe 
grens. 
00.06m � 00.58m		Bruin zeer fijnzandige silt, geoxideerd in de 
tweede helft.
Zeer fijne baksteenfragmenten en 
steenkoolgruis.
Onderaan insluitsels van onderliggend 
materiaal + mottling.
Graduele overgang. 
00.58m � 00.78m		Mottled zandhoudende silt met bovenaan nog 
lenzen van bovenliggend materiaal. Enkele 
Fe/Mn concreties over het geheel verspreid + 
enkele zeer fijne baksteenfragmentjes.
00.78m � 00.85m		Ijzerconcreties
00.85m � 00.93m		Sterk geoxideerd los fijn zand.
Massief gelaagd

Kern2: 01.30m � 02.30m (43cm)
01.30m � 01.40m		Licht geoxideerd, medium zand. Gradueel 
overgaand naar silteus fijn zand. 
Glauconiethoudend.
De top is zeer sterk geoxideerd. Depostional 
boundary.

01.40m � 01.73m		Grijs silteus fijn zand diffeus zeer fijn 
gelaagd, met fijn zand. De laagjes zijn 
disctu, effen tot licht golvend (orde van 
grootte 1 mm) . Op 1.67 licht schuin 
lichtgrijs golvend zandlaagje.
Licht glauconiethoudend

Kern3: 02.30m � 03.30m (98cm)
02.30m � 02.33m		Grijs kleihoudend silt subhorizontaal gelaagd 
met bruine bandjes en oxidatiebanden, 
kalkrijk. depositional boundary
02.33m � 02.67m		Grijs zandig silt met voornamelijk disctu 
effen vegetatierijke laagjes. de dikte 
varieert van 1mm tot 0.5cm. Tussen 2.57 en 
2.61 is het zand afwezig. Kalkrijk. Graduele 
overgang
02.67m � 02.73m		grijs fijn zand met zowel bovenaan als 
onderaan silteus zandig materiaal. 
Glauconiethoudend. Nog enkele disctu effen 
vegetatierijke laagjes kalkrijk. Graduele 
overgang.
02.73m � 03.22m		grijs silteus fijn zand, de eerste helft 
geoxideerd. Tot 03.04, met effen schuin en 
horizontaal gelegen disctu bruine laagjes. 
Vanaf 03.04 vegetatierijke laagjes in de vorm 
van disctu effen en gebogen laagjes 
glauconiethoudend. Kalkrijk.

Kern3: 03.30m � 04.30m (70cm)
03.30m � 03.38m		grijs silthoudend � silt fijn zand met zones 
van meer siltens materiaal. Fijne 
schelprestjes, voornl zichtbaar aan de basis. 
Glauconiethoudend. Depositional boundary 
03.38m � 03.46m		grijs silteus fijn zand, massief gelaagd. 
Kalkrijk. Depotional boundary
03.46m � 03.71m		grijs silthoudend � fijn zand, schuin 
gestratifieerd, effen ctu gelaagd. met 
sporadich silexkeitjes. Vanaf 03.65 zeer grof 
zand met concentratie van geoxideerde 
kleilenzen aan de basis. Kalkrijk. 
Subhorizontale grens. 
03.71m � 03.93m		Licht geoxideerd silteus fijn zand, massief 
gelaagd, met zeer fijne schelpfragmentjes. 
Kalkrijk. Glauconiethoudend, graduele 
overgang.
03.93m � 04.00m		grijs silthoudend � fijn zand, massief 
gelaagd. Glauconiethoudend. Kalkhoudend

Kern4: 04.30m � 05.30m (65cm)
04.30m � 04.95m		geoxideerd medium zand, gradueel overgaand 
vanaf 04.34 naar grijs silteus � fijn zand, 
dat opnieuw gradueel overgaat naar geoxideerd 
medium zand vanaf 04.44. Het geheel is 
massief gelaagd tot 04.55, vervolgens schuin 
tot 04.73. Vanaf 04.67 wordt het materiaal 
silteuzer en is het materiaal verstoord tot 
massief gelaagd. 
		Grove kwartskorrels zijn over het geheel 
verspreid. Enkele dictu kleiige laagjes in de 
laatste helft. In de eerste helft zijn er 
keien over het geheel verspreid. Kalkrijk en 
glauconiethoudend.

Kern5: 05.30m � 06.30m (53cm)
05.30m � 05.83m		geoxideerd silteus fijn zand met heterogeen 
grof materiaal met grote schelpfragmenten. 
Dit materiaal komt als een insluitsel voor. 
Tussen 05.43m � 05.47 grijs glauconiethoudend 
fijn zand, evenwel met een afgeronde lens van 
onderliggend materiaal dat bestaat uit 
bovenvernoemd geoxideerd silteus fijn zand. 
Vanaf 05.50 grijs silteus fijn zand 
subhorizontaal gelaagd met vegetatierijke 
laagjes en silteuse laagjes tot 05.63 waarvan 
de dikte evenwel afneemt naar de basis toe. 
Vanaf 05.71 minder silteus materiaal en 
massief gelaagd. Glauconiethoudend. 
Schelprestjes zijn in het gestratifieerd 
gedeelte aanwezig. Kalkhoudend.

Kern6: 06.30m � 07.30m	(82cm)
06.30m � 06.88m		Grijs silthoudend fijn zand en � fijn zand, 
laatste vernoemde dominant, voorkomend in een 
alternerend patroon. Het geheel is massief 
gelaagd of intern gelaagd met disctu effen 
horizontale tot schuine laagjes. Grove 
kwartskorrels tot kleine keitjes zijn over 
het geheel verspreid. Glauconiethoudend. Geen 
CaCO�. 
06.88m � 06.94m		blauwgrijs silteus zeer fijn zand, zeer fijn 
gestratifieerd met grijze siltlaagjes. 
Kalkhoudend. Glauconiethoudend. Depositional 
boundary met load cast.
06.94m � 07.04m		Licht geoxideerd silteus fijn zand met in het 
centraal gedeelte � fijn zand met grove 
kwartskorrels. De begrenzing (zowel onderaan 
als bovenaan) is gradueel. Enkele keitjes 
zijn over het geheel verspreid. Kalkhoudend. 
Rechte depositionaal grens.
07.04m � 07.12		Blauwgrijs silteus zeer fijn zand fijn 
gestratifieerd met siltlaagjes. 
Glauconiethoudend en kalkhoudend.

Kern7: 07.30m � 08.30m	(89cm, waarvan de eerste 15cm waarschijnlijk 
niet in situ) (74cm)
07.30m � 07.73m		grijsgroen silteus zeer fijn zand, diffuus 
gestratifieerd met een opeenvolging van 
faesets. Massief gelaagd tussen 07.46 � 07.50 
en tussen 07.65 � 07.73 effen horizontaal 
gelaagd met grijs fijnzandige laagjes. 
Glauconiethoudend. Duidelijke grens 
(waarschijnlijk depositional). Zeer licht 
kalkhoudend.
07.73m � 08.04m		Grijs � fijn zand schuin gelaagd (aan de kant 
gebogen ingevolge boren) met silteuse 
laagjes. De grenzen, zowel onder als 
bovengrenzen zijn steeds gradueel. 
Glauconiethoudend. Geen kalk.

Kern8: 08.30m � 08.30m (96cm) 
08.30m � 08.77m		grijs � fijn zand met silthoudend zonde 
tussen 08.53 � 08.60. met evenwel diffuse 
grillige begrenzingen. Het geheel is massief 
tot diffuus schuin gelaagd aan de basis. 
Grove kwartskorrels en kleine keitjes zijn 
over het geheel verspreid. Aan de basis komen 
er bruine effen siltlenzen voor. 
Glauconiethoudend. Depositional boundary 
08.77m � 08.93m		complex van groengrijs silteus zeer fijn zand 
en silthoudend fijn zand, zeer fijn 
gestratifieerd. Voornamelijk in het top- en 
basisgedeelte komen vegetatierijke- en 
siltlagen voor. Licht glauconiethoudend. 
Kalkhoudend. Graduele overgang.
08.93m � 09.11m		grijs medium zand met zeer grove 
kwartskorrels en kleine keitjes, diffeus 
subhorizontaal gestratifieerd, overgaand 
vanaf 09.04 naar massief � fijn zand. 
Glauconiethoudend. Zeer licht zandhoudend, 
graduele overgang.
09.11m � 09.16m		groengrijs silteus fijn zand subhorizontaal 
gestratifieerd met effen tot licht gebogen 
zwarte humeuse disctu laagjes. Grens niet 
definieerbaar uitgevolge verstoring van het 
monster. Kalkhoudend en glauconiethoudend.
09.16m � 09.26m		groengrijs zandhoudend silt met gebogen 
grijze zandlens in het centraal gedeelte. 
Vegetatierestjes zijn aanwezig. Kalkrijk.

Kern9: 09.30m � 10.30m (79cm)
09.30m � 09.50m		groengrijs silteus fijn tot zeer fijn zand, 
zeer fijn gestratifieerd (in banden) met 
zandige siltlaagjes. Voornamelijk in het 
centraal gedeelte komen disctu effen 
horizontaal gelegen vegetatierijke laagjes 
voor. Tussen 09.43 � 09.46 grijs fijn zand, 
met depositional boundary aan de basis en 
graduele overgang aan de top. 
Glauconiethoudend, (licht) kalkhoudend. 
Depositional grens.
09.50m � 09.72m		grijs � fijn zand met enkele effen disctu 
grijze siltlaagjes (max 3mm dikte) en zeer 
grove kwartskorrels. Glauconiethoudend, 
kalkhoudend. Licht schuine erosieve grens.
09.72m � 09.80m		groengrijs zandhoudend silt, humeus in het 
centraal gedeelte en met een grote 
concentratie van plantenresten aan de basis. 
Kalkhoudend.
09.80m � 10.01m		Grijs, fijn zand, plaatselijk silthoudend, 
massief gelaagd, glauconiethoudend, licht 
kalkhoudend.

Kern10: 10.30m � 11.30m (78cm)
10.30m � 10.84m		grijs silthoudend fijn zand, het eerste 
gedeelte is gestratifieerd met foresets, 
effen horizontale lagen en licht schuin licht 
gebogen lagen, de laatste gekenmerkt door 
veranderingen in de orientatie en 
reactivatieoppervlakten. Alles is evenwel 
diffuus gelaagd. Het tweede gedeelte is 
massief gelaagd. Glauconiethoudend. 
Sporadisch vegetatierestjes. Diffuse 
onregelmatige grens.
10.84m � 11.30m		grijs � fijn zand met zowel in het 
topgedeelte als vanaf 10.95 sterk silteus 
materiaal gemengd met heteromorf materiaal 
(grove kwartskorrels, keien, 
vegetatieresten). dat evenwel in een 
onregelamtige afzettingsvorm voorkomen. 
Glauconiethoudend.

Kern11: 11.30m � 12.30m (90cm)

11.30m � 11.68m		Grijs � fijn zand met grote concentratie van 
keien aan de top. In de overige gedeelten nog 
enkele keitjes en humeuse resten afgezet in 
disctu laagjes. Tussen 11.40 � 11.44 en 11.51 
� 11.58 :grote concentratie van 
vegetatieresten. Glauconiethoudend. Licht 
kalkhoudend.
11.68m � 12.00m		Donkergrijs tot zwart sterk humeus zeer grof 
zand met tussen 11.71 � 11.75 grote 
concentratie van kleilenzen en humeus 
materiaal, tussen 11.84 � 11.92 houtresten en 
sporadisch kleilens en tussen 11.95 � 12.00 
opnieuw kleiige lenzen met grote concentratie 
van humeus materiaal. Erosieve grens.
12.00m � 12.20m		grijs zeer fijn zandige silt met in de tweede 
helft licht gebogen vegetatierijke laagjes. 
Tot het eerste gedeelte komen zwarte slierten 
van met varierende orientatie, met 
uitzondering van het topgedeelte waar ze 
effen en horizontaal zijn. Micahoudend, 
kalkrijk.

Kern11: 12.30m � 13.30m (85cm)
12.30m � 13.15m		grijs silteus zeer fijn zand, met enerzijds 
vegetatierijke laagjes, doorgaans ctu, effen 
tot licht gebogen en anderzijds even grote 
concentratie van disctu siltlaagjes (mm 
dikten) effen tot golvend. De sporadisch ctu 
siltlaagjes zijn doorgaans golvend. De 
grenzen (zowel onder als boven) zijn 
gradueel. Sporadisch komen er een 
aaneenschakeling van platte kleiige lensjes 
voor, afgezet volgens laagjes. Micahoudend, 
zeer kalkrijk.

Kern12: 13.30m � 14.30m	(60cm)
13.30m � 13.90m		grijs silteus zeer fijn zand met :      
. vegetatierijke laagjes die geconcentreerd 
in banden voorkomen. 
. disctu siltlaagjes, effen of licht golvend 
tussen 13.35 � 13.50 en onderaan 
. concentratie van kleiige lenzen afgezet 
volgens laagjes (effen) tussen 13.50 � 13.62. 
. ctu effen silt, al dan niet vegetatierijke 
laagjes in de tweede helft 
Micahoudend. Kalkrijk

Kern13: 14.30m � 15.30m (97cm)
14.30m � 15.27m		Grijs silteus zeer fijn zand met zeer grote 
concentratie van siltlenzen en in mindere 
mate kleiige lenzen tot 14.61. Vanaf 14.61 
zeer dunne siltlaagjes (1mm) al-dan-niet 
vegetatierijk, ctu en disctu effen en licht 
golvend. De vegetatierijke laagjes komen 
doorgaans geconentreerd voor. 
		Licht en micahoudend, kalkrijk.

Kern14: 15.30m � 16.30m (81cm)
15.30m � 16.11m		grijs silteus zeer fijn zand met 
		tussen top - 15.48 zeer fijn gestratifieerd 
vegetatierijke laagjes tot laminae. Aan de 
basis kleige lens.
Tussen 15.60 � 15.67
    15.76 � 15.89		
 	15.92 � 15.97	 
16.02 � basis
grote concentratie van kleiige lenzen, 
subhorizontaal gelegen alhoewel een lichte 
variatie in orientatie optreedt. 
Licht micahoudend, kalkrijk.

Kern15: 16.30m � 17.30m	(82cm)
16.30m � 16.54m	Grijs silteus zeer fijn zand met grote 
concentratie van silteuse en kleiige lenzen 
effen tot licht schuin gelaagd, kalkrijk.
16.54m � 16.67m	venig materiaal met houtresten aan de basis 
en schelpfragmenten aan de top. onregelmatige 
ondergrens.
16.67m � 16.93m	grijs silteus zeer fijn zand met grote 
concentratie van siltlenzen, zowel afgeronde 
als platte. 
Kalkrijk. Scherpe onregelmatige grens.
16.93m � 17.12m	groen compacte klei met zeer fijne 
vegetatierestjes. Kalkhoudend.

Kern16: 17.30m � 18.30m (76cm)
17.30m � 18.06m	groen compacte klei met zeer fijne 
vegetatierestjes en schelpfragmentjes. 
Gebioturbeerd

Kern17: 18.30m � 19.30m (100cm)
18.30m � 19.30m	groene compacte klei met zeer fijne 
vegetatierestjes en schelpfragmentjes, 
gebioturbeerd
---------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------- 
00.00 � 16.93	Quartair
16.93 � 19.30	Tertiair
---------------------------------------------------------------------
AUTEUR: F. Bogemans
---------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

056E/188(VI, b) - KAARTBLAD:ZELE
p. 1/1

*********************************************************************