Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 057W-057E / 057W0153 St Gillis Dendermonde / 057W0153 St Gillis Dendermonde description

057W0153 St Gillis Dendermonde description

text/plain 2310153.TXT — 9 KB

File contents

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:      57W     
PLAAT:       Dendermonde
Nr:         153 (VIII, a)
Type Boring:    Verkenningsboring
Topografische kaart:        23/1 
Uitgevoerd te :   St. Gilles Dendermonde
Postnr:       9200
Adres boorplaats:  

Opdrachtgever:   Belgische Geologische Dienst         
Boorfirma:     Smet DB Dessel
Boordatum:     1989
Topografie:     
Stalen door:    
Boringsmethode:   Gestoken
Doormeters:     Kernen: 10 cm 
          
Grondwaterstanden: 
1ste maal:             
Bij rust :     
Tijdens pompen:   
Debiet :      
Waterzaaknr:    
Totale diepte:   25 m
Stalen genomen:
Maaiveld:      +5,656 m
X:         133.300
Y:         190.060
NIS-code:      42021

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING 
------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
----------------------------------------------------------------------

  0.00 - 1.00 m (96 cm)
1. Donkerbruin humeus zeer fijn zandig silt met vegetatierestjes, baksteen- fragmentjes. Naar de basis toe worden spots aangetroffen van onderlig- gend materiaal. Licht verstoord grens.
  Diepte basis: 0,30 m.
2. Groengrijs kleihoudend zandhoudend silt, geoxideerd in vlekken. Vanaf 0.30-0.77, minder naderhand. Zandfractie neemt toe naar de basis.
  Concentratie van vegetatieresten tussen 0.77-0.96 m.
  Resten van wortelsporen en bovenliggend materiaal zijn aanwezig in het eerste gedeelte.
  Diffuse subhorizontale discontinu stratificatie gevormd door fijner en iets grover materiaal (dominantie van fijnste fractie).
  Diepte basis: 0,96 m.

  1.00 - 2.00 m (90 cm)
3. Grijs licht zandhoudend silt met zones in de vorm van banden met meer zandig materiaal. Vegetatieresten zijn over het geheel verspreid. Silexkei (afgerond) tussen 1,81-1,82. Vervolgens kleine fragmentjes. Oxidatie gebeurt in vlekken en zones. Scherpe grens.
  Diepte basis: 1,87 m.
4. Geelgrijs silthoudend halffijn zand. Glauconiethoudend.
  Diepte basis: 1,90 m.

  2.00 - 3.00 m (75 cm)
5. grijs silteus fijn tot halffijn zand met diffuse discontinu subhorizon- tale effen tot lichtgolvende grijze siltlaagjes.
  In mindere mate worden lenzen aangetroffen van zuiver zand, duidelijk begrenst. Geoxideerd tussen 2,06-2,14 en aan de basis. Op sommige plaatsen verder licht geoxideerd.
  Onregelmatige ondergrens.
6. Zwartbruin venige klei (niet compact) gradueel overgaand vanaf 2,43 naar donkergrijze klei welke gradueel overgaat naar groene op �2,62, waarop eveneens een kei aanwezig is.
  Het facies is geoxideerd vanaf 2,64 en bevat tevens glauconiet.
  Diepte basis: 2,75 m.

  3.00 - 4.00 m (60 cm)
7. Groene glauconietrijke klei met diffuse zandlenzen tussen 3,13-3,26.
  Houtresten en vegetatieresten zijn aanwezig in het centraal gedeelte.
  Schelpfragmentjes vanaf 3,32 m.
  Sterk geoxideerd in de eerste helft, minder in de tweede helft.
  Diepte basis: 3,60 m.

  4.00 - 5.00 m (90 cm)
8. Grijsgroen zandhoudende glauconietrijke klei met grote schelpfragmenten tussen 4,33-4,38. Zwarte spots over het geheel verspreid.
  Graduele overgang/kalkrijk.
  Diepte basis: 4,42 m.
9. Groen glauconietrijk silteus fijn zand met zeer fijne schelpfragmentjes.
  Sporadisch discontinu kleihoudende siltlagen aan de top en basis.
  Sporadisch zwarte spots.
  Zeer kalkrijk.
  Diepte basis: 4,90 m.

  5.00 - 6.00 m (94 cm)
10. grijsgroen glauconiethoudend zeer fijn zand (silteus in de tweede helft) met zeer fijn schelpgruis en fragmentjes. Deze schelpresten komen in de eerste helft ook sterk geconcentreerd voor in zones
  5,06-5,11
  5,20-5,26
  Zwarte spots tussen 5,70-5,82
Zeer kalkrijk - sporadisch kleilensjes.
  Diepte basis: 5,94 m.

  6.00 - 7.00 m (spoelmonster)
11. Grijsgroen glauconiethoudend zeer fijn zand. Kalkhoudend.

  7.00 - 8.00 m (100 cm)
12. Grijsgroen glauconiethoudend zeer fijn zand met Nummulieten en spora- disch vegetatierestjes. Zeer kalkrijk.
  Diepte basis: 8,00 m.

  8.00 - 9.00 m (38 cm)
13. Grijs silteus fijn zand met schelpfragmentjes met sporadisch zeer fijne vegetatierestjes/nummulieten. Zeer kalkrijk.
  Diepte basis: 8,38 m.

  9.00 - 10.00 m (86 cm)
14. Grijs silteus fijn zand met schelpfragmenten/Nummulieten die aanmerke- lijk groter zijn dan voordien. Kleine fragmentjes zijn evenwel ook nog aanwezig. Sporadisch vegetatierestjes in de tweede helft.
   Zeer kalkrijk.

  10.00 - 11.00 m (94 cm)
15. Grijs silteus fijn zand met schelpfragmentjes waarbij enkele grotere fragmenten en Nummulieten.
  Sporadisch vegetatierestjes in de tweede helft.
  Zeer kalkrijk.
  Diepte basis: 10,94 m.

  11.00 - 12.00 m (94 cm)
16. Grijs silteus fijn zand met Nummulieten en zeer fijn schelpgruis.
  Bioturbaties.
  Tussen 11,86-11,91 sterk silteuze zone.
  Sporadisch vegetatierestjes.
  Zeer kalkrijk.
  Diepte basis: 11,94 m.

  12.00 - 13.00 m (61 cm)
17. Grijs silteus zeer fijn zand met schelpgruis. Sporadisch vegetatierest- jes aan de basis. Zeer kalkrijk.
  Diepte basis: 12,61 m.

  13.00 - 14.00 m (spoelmonster)
18. Grijs silteus fijn zand met schelpgruis en Nummulieten.
  Zeer kalkrijk.

  14.00 - 15.00 m (100 cm)
19. Groen glauconietrijk fijn zand met zeer platte fijne kleilensjes en met schelpfragment en zandsteentje aan de basis. Kalkrijk.
  Scherpe licht schuine grens.  
  Diepte basis: 14,06 m.
20. Grijs glauconietrijk fijn zand met zandsteenfragmentjes en Nummulieten.
  Zeer kalkrijk.
  Licht onregelmatige grens.
  Diepte basis: 14,10 m.
21. Groen glauconietrijk (silteus) fijn zand met bruingrijs kleiige siltlenzen (afgerond of grillig van vorm ingevolge bioturbatie). Tussen 14,28-14,33 en de basis komen discontinu laagjes voor (zeer dunne). Sporadisch zwarte spot.
  Zeer kalkrijk.
  Diepte basis: 15,0 m.

  15.00 - 16.00 m (94 cm)
22. Groen glauconietrijk fijn zand met horizontaal geori�nteerde kleilenzen en silteuze spots over het geheel zijn enkele schelpfragmentjes zichtbaar.
  Kalkrijk.
  Diepte basis: 15,94 m.

  16.00 - 17.00 m (93 cm)
23. Groen glauconietrijk licht kleihoudend fijn zand met lichtbruine discontinu verstoorde laagjes.
  Schelpfragmentjes zijn over het geheel aanwezig (concentratie in laagjes, aantal is evenwel beperkt).
  Grote concentratie van zwarte spots die uitgroeien tot zones. Vanaf 16,76 tot basis.
  Kalkrijk.
  Diepte basis: 16,93 m.

  17.00 - 18.00 m (92 cm)
24. Donkergroen zeer glauconietrijk kleihoudend fijn zand met spots van lichtgrijs glauconietzand. Grote concentratie van schelpen en schelp- fragmenten, met een afname naar 17,40. Vervolgens nog slechts spora- disch. Sterk gebioturbeerd.
  Kalkrijk.
  Diepte basis: 17,92 m.

  18.00 - 19.00 m (87 cm)
25. Gemengd complex, ingevolge intense bioturbatie van grijs glauconiethou- dend fijn zand en donkergroen glauconiethoudend fijn zand.
  Schelpgruis. Kalkrijk.
  Diepte basis: 18,87 m.

  19.00 - 20.00 m (91 cm)
26. Idem.

  20.00 - 21.00 m (90 cm)
27. Gebioturbeerd complex van donkergroen glauconietrijk kleihoudend fijn zand (dominant) en grijs glauconiethoudend fijn zand.
  Schelpgruis is over het geheel verspreid.
  Kalkrijk.
  Diepte basis: 20,90 m.

  21.00 - 22.00 m (84 cm)
28. Idem maar minder schelpgruis.
  Diepte basis: 21,84 m.

  22.00 - 23.00 m (92 cm)
29. Idem met verschillende belangrijke graafgangen.


  23.00 - 24.00 m (88 cm)
30. Idem, schelpfragment niet zichtbaar.

  24.00 - 25.00 m (93 cm)
31. Idem met verschillende grijze compacte kleizones.
  Sporadisch schelpgruis zichtbaar.

------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
  Top  * basis  *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
 0.00   2.33     Kwartair: Gent Formatie
 2.33   25.00(geboord)     Tertiair: Formatie van Maldegem(?)
------------------------------------------------------------------------
AUTEUR F. BOGEMANS - 1989
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING - boormeester
------------------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------------
00.00m � 01.50m	bruin geel vet zand
01.50m � 02.00m	grof bruin zand
02.00m � 04.50m	grijs groen klei + vet zand
04.50m � 06.75m	grijs groen + schelpen
06.75m � 06.95m	steenlaag
06.95m � 12.05m	grijs zand + zandsteen 
12.05m � 23.00m	grijs zand
23.00m � 25.00m	grijs groen zand + klei
------------------------------------------------------------------------------