Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058E0405 Muizen / 058E0405 Muizen description

058E0405 Muizen description

text/plain 2340405.TXT — 14 KB

File contents

MECHELEN 58E

Nr. 405

Boring :
Uitgevoerd te : Muizen
Bij :
Door : N.V. SMET
Datum :
Topografische ligging opgetekend door :
Grondstalen verzameld door :
Boringsmethode :
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
Bij ruststand :
Tijdens het pompen :
Met een debiet van :
Grondwaterregister nr. :
Hoogte van het maaiveld : � 12,3


Volg-     AARD DER GRONDLAGEN       Diepte  Dikte  Aardk.
nummer                    Basis   m.   Ouderdom
                        m.

   00.00 - 1.00 m (78 cm)

1   Grijsbruin lemig fijn zand met steentjes
   en wortels
   Geleidelijke overgang. Geen kalk.     0,25

2   Bruingrijs lemig fijn zand met steentjes,
   wortels en donkere vlekken.
   Geleidelijke overgang. Geen kalk.     0,43

3   Geelgrijs sterk leemhoudend fijn zand met        0,45-0,48
   plantenrestjes en bruine lemige kleine
   vlekken.
   De basis bestaat uit lemig 1/2 fijn zand.
   Contact met volgende ? duidelijk naar
   golvend.                         0,55-0,58
   Geen kalk.                0,58

4   Geoxideerde zandige leem (compact); kleiig
   aan de basis met Fe/Mn stippen, ijzer-
   knolletjes                        0,70-0,72
   Geen kalk.                0,78


   1.00 - 2.00 m (93 cm)

5   Groengrijs geoxideerde kleihoud. leem zan-
   dig gestratifieerd met horizontale zandige
   zones (1 mm --> 0,5 cm).
   Groot wortelfragment aan de zijwand. Geen
   kalk.                   0,25

6   Bruingrijs geoxideerde zandige leem met
   geel 1/2 fijn zand dat zelfs dominant wordt
   vanaf 1,39
   Aan de top is het lemig materiaal vervormd
   en slecht als een tong opwaarts in het
   zandig materiaal.
   Sporadisch vegetatierestjes in het mate-
   riaal verspreid.
   Geen kalk.                1,56

7   Geoxideerd lemig 1/2 fijn zand met dunne
   discont. niet parallele leemlaagjes. Komen
   vooral geconcentreerd voor van 1,58 - 1,62;
   1,68 - 1,73; 1,77 - 1,80.
   Naar de basis is het materiaal minder ge-
   oxideerd en minder ? (bevat minder leem)
   Geen kalk.                1,93


   2.00 - 3.00 m (81 cm)

8   Bruingeel leemhoudend 1/2 fijn zand gestra-
   tifieerd met leemlaagjes (2 mm --> 1,5 cm)
   Deze laagjes zijn subhorizontaal, licht
   golvend. (waarschijnlijk discontinue)
   Sporadisch wordt in de vorm van dunne
   horizontale laagjes (2 x) grove kwarts-
   korrels aangetroffen en sporadisch Fe/Mn
   concreties.                2,81
   Geen kalk.


   3.00 - 4.00 m (90 cm)

9   Groengeel lemig fijn zand (wordt leemh.
   aan de basis) (wordt 1/2 fijn vanaf 3,06)
   met zeer dunne (< 1 mm tot 2 mm) leemlaag-
   jes subhorizontaal gelaagd die geconcen-
   treerd liggen van 3,06 - 3,19.
   Volgende concentratie van leemlaagjes
   (� 3 mm) van 3,28 - 3,31 en een dominantie
   van de leem van 3,43 - 3,81. Basis en top
   van de leemlaagjes zijn licht golvend.
   Silexsplinter aan de basis.
   Humeuse vlekjes over geheel verspreid.
   Geen kalk.                3,90


   4.00 - 5.00 m (82 cm)

10  Bruingeel lemig 1/2 fijn tot fijn zand
   met op 4,10; 4,27 en 4,71 leemlaagje.          4,05-4,08
   Geheel bevat discont. n parallel geel
   medium zandig materiaal dat eerst in zones
   voorkomt en vanaf 4,40 in laagjes en
   lobben.
   Sporadisch enkele humeuse vlekken.
   Geen kalk.                4,82


   5.00 - 6.00 m (98 cm)

11  Bruingeel sterk leemhoudend 1/2 fijn zand
   (met groene kwartskorrels)                5,05-5,08
   Aan de basis Fe/Mn stippels
   Depositional boundery planes
   Geen kalk.                5,09

12  Geelbruin zeer fijn zandig leem, lemig
   1/2 fijn zand aan de top. Grens wordt door
   afgeronde kleiige lenzen.
   Diffuus subhorizontaal gelaagd.             5,15-5,17
   1/2 fijn zandig laagje op 5,18 (0,5 cm
   dikte), zeer scherpe ondergrens (erosief)
   bovengrens deposit. op 5,25 - 5,28 geel
   1/2 fijn zandige laag, met scour and fill
   structure aan de zijkant (inwendig sub-
   horizontaal gestratifieerd).
   Grens scherp, licht gebogen.
   Geen kalk.                5,29

13  Geel zwak leemhoudend 1/2 fijn zand met
   lav. ongec. tot horizontale stratificatie.
   Enkele discont. laagjes bestaande uit
   kleiig of glauconiethoudend materiaal.
   Depositional bounding planes      � 5,50 

14  Bruingeel sterk leemhoudend fijn zand,
   minder silteuser en iets grover aan de
   basis.
   Zeer fijn horiz. gestratifieerd (uitzond.
   basis waar geen stratificatie waargenomen
   wordt).
   Scherpe grens (erosief ?)
   Geen kalk.                5,62

15  Grijsbruin zeer fijn zandige leem (lijkt
   subhorizontaal - licht hellend) gestrati-
   fieerd.
   Dep. bounding plane. Geen kalk.      5,63

16  Geelbruin lemig fijn zand, licht hellende
   gelaagdheid.
   Schuin erosief contact. 5,66 - 5,64
   Geen kalk.                5,66

17  Grijze leem, wordt kleiig naar de basis on-
   duidelijke schuine stratificatie.            5,70-5,72
   Aan de basis enkele lichte humeuse diffuse
   laagjes.
   Fe knolletjes aan de basis.
   Oxidatie in banden.                   5,94-5,96
   Geen kalk.                5,98


   6.00 - 7.00 m (100 cm)

18  Grijs tot bruingrijs (aan de basis) leem
   (weinig kleihoudend).
   Waarschijnlijk lichte bodemvorming van
   6,06 - 6,10 m (kleihoudend).
   Schelpenresten over geheel verspreid.
   Licht verstoord kontakt.
   Kalkrijk.
   Succinea.
   Columella ? of columella aspera (zie ook
   pupilla muscorum).            6,10

19  Kakikleurige leem (kruimelig), homogeen met
   aan de basis grijze kleiige slierten.
   Schelpen(fragment).
   Kalkrijk. Grens gebaseerd op kleurenver- 6,22
   schil.

20  Grijze leem dat kleiig wordt vanaf 6,41
   Aan de top kleiige zone waar grote concen-
   tratie van schelpen wordt aangetroffen.
   Vanaf 6,41 een diffuse flaserstructuur
   (met dominatie van kleiig materiaal) met
   vele schelpen.
   In dit kleiig materiaal blekere leem.
   Kalkrijk.                 6,36

21  Kakikleurige licht kleiige leem met grijze
   band van 6,77 - 6,79.
   Vrij homogeen. (wel indruk van horiz.
   strat. ?)
   Vanaf 6,79 geoxideerd in de vorm van fijne
   subhoriz. bandjes.
   Kalkrijk.                 7,00


   7.00 - 8.00 m (100 cm)

22  Geoxideerd kleihoudende leem, subhor.
   gestratifieerd.
   Zandkorrels over het geheel verspreid.
   Fijn grijs zandlaagje 7,13 - 7,14.
   Licht gestoorde boven- en ondergrens.
   Vervolgens in het geheel zandlaagjes.
   Even zandlaagje op 7,19 - 7,20 met
   identieke eigenschappen als bovenver-
   meld.
   7,21 - 7,25 grijs 1/2 fijn zand. Ero-
   sieve grens.
   Naar de basis toe wordt het minder
   kalkrijk                 7,25

23  Grijse geoxideerde leem met 1/2 fijn
   zandige lenzen.
   De lenzen zijn enerzijds gevormd in de
   twijgen van de siltribbels en anderzijds
   hebben de ribbels ? maar vormen zelfs
   ribbels , waar silt sedimenteerde in de
   ? (flaser). Kalkrijk (schelpfrag.)
   Vanaf 7,37 grijs leem met fijn zandige
   diffuse insluitsels.
   Sporadisch zandlaagje (2). Geen kalk.
   Grens is golvend t.g.v. ribbels.     7,52 

24  Coorsing up sequence. Grijs leem --> 1/2
   fijn zand.
   Geen kalk.
   Duidelijke grens.

25  Bruingrijs leemhoudend 1/2 fijn zand met
   enkele schuine slierten.
   Duidelijke grens. Geen kalk en Fe/Mn knol-
   letje                   7,61

26  Grijze leem met 1/2 fijn zandige zones, die
   soms uitgroeien tot lagen (7,66 - 7,67) of
   voorkomen als opvulling van scour structu-
   ren. (7,74 - 7,77).
   Grens in depositional.
   Oxidatie plaatselijk zeer sterk in de vorm
   van laagjes en ijzerknolletjes.
   Geen kalk.                7,83

27  Grijs lemig 1/2 fijn zand, subhorizontaal
   gestratifieerd.
   Fe knolletjes op 7,91.
   Aan de basis golvende met paral. discont.
   kleilaagjes.
   Oxidatie in de vorm van lobben.
   Geen kalk.                8,00


   8.00 - 9.00 m (57 cm)

28  Grijs lemig zeer fijn zand met zeer dunne
   (< 1 mm) schuine parallele leemlaagjes.
   Sterk geoxideerd aan de top. Geen kalk.  8,07

29  Grijs leemhoudend 1/2 fijn zand met lemige
   zones.
   Licht geoxideerd in banden. Geen kalk.  8,20

30  Grijs leemh. 1/2 fijn zand, aan de top zeer
   lemig met zeer dunne en sterk geconcen-
   treerde leemlaagjes (8,22 - 8,28). Geoxi-
   deerd aan de zijkant.
   Geleidelijke overgang. Geen kalk.     8,28

31  Grijs sterk lemig fijn zand.
   Geoxideerd aan de basis.
   Duidelijk schuine grens. Geen kalk.    8,32

32  Geelgrijs medium zand met lemig zones
   (verstoord) en golvende laagjes.
   Op 8,50 - 8,53 grijs leemlens, met inwen-
   dige verstoorde structuur. Deze lens is ver-
   bonden met de leemafzetting aan de basis.
   Deze leem bevat humeuse licht golvende
   laagjes.                 8,57
   Geen kalk.


   9.00 - 10.00 m (80 cm)

33  Grijsbruin lemig 1/2 fijn zand met enkele
   humeuse spotjes.
   Enkele ronde kleilensjes aan de basis.          9,05-9,08
   Zeer scherpe licht schuine grens (erosief)
   Geen kalk.                9,08

34  Grijs leemhoudend 1/2 fijn zand met aan de
   top zeer lemig materiaal fijn gestrat.
   (discont. niet parall. gelaagd)             9,20-9,23
   Tussen 9,37 en 9,55 1/2 grof los grijs
   zand met enkele gebroken silexkeitjes.          9,45-9,50
   Verder over geheel 1/2 grof zandige laag-
   jes, (diffuus), grove kwartskorrels en
   platte harde kleilensjes.
   Geen kalk.                9,80


   10.00 - 11.00 m (47 cm)

35  Grijs tot groengrijs leemhoudend 1/2 grof
   zand, wordt fijner naar de basis            10,05-10,10
   Over het geheel grove kwartskorrels ver-
   spreid 1 humeus laagje (1 mm) op 10,13
   Aan de top 1 zwart silexkeitje             10,40-10,45
   Materiaal geoxideerd, waarvan sterk rond
   10,12. Geen kalk.            10,47
   10,12 - 10,14 geen oxidatie.


   11.00 - 12.00 m (81 cm)

36  Bruingrijs leemhoudend medium tot 1/2 fijn
   zand met sporad. subhor. parall. laagje
   (?) (licht humeus)
   Op 11,11 en 11,13 humeuse leemlens.           11,20-11,25
   Onderscheid met volgend is uitsluitend ge-
   baseerd op de kleur.           11,30

37  Grijs leemhoudend 1/2 fijn zand met med.
   zandige zones.
   Op 11,53 silexkeitjes.
   Op 11,71 en 11,75 kleiig en lemig laagjes,       11,60-11,65
   gebogen (gedeelte van een ribbel bewaard)
   Geen kalk.                11,81


   11.00 - 13.00 m (86 cm)

38  Grijs 1/2 grof tot grof zand schuin
   parallel gelaagd met enerzijds zeer grove
   korrels en anderzijds vegetatierijke,
   kleiige zandlagen met grintjes (� 2 cm
   dik).
   Naar de basis toe verdwijnt de gelaagdheid
   en komen nog enkel vegetatierijke kleilen-
   zen voor.                12,80


   13.00 - 14.00 m (94 cm) 

39  Grijs 1/2 grof zand met zeer grove korrels
   Geen scherpe grens, licht vermengd aan de
   basis.
   Geen kalk.                13,07

40  Groengrijs lemig fijn zand met humeuse
   insluitsels. Scherpe grens. Geen kalk.  13,16

41  Grijs 1/2 grof zand, grover naar de basis
   met silexsplinters.
   Scherpe grens.              13,18

42  Groengrijs lemig fijn zand.
   Graduele overgang.            13,20

43  Grijs 1/2 grof zand.           13,21

44  Groengrijs lemig fijn zand.       13,22

45  Grijs 1/2 grof zand (? up)
   met lemige zone en keisplinters op
   13,245                  13,24

46  Groengrijs lemig fijn zand.
   Graduele overgang.            13,29

47  Grijs 1/2 fijn tot grof zand. (? up)
   met lemig fijn zandige laagjes van 13,34;
   13,43; 13,45 en van 13,47 - 13,50 -->
   humeus materiaal aan de basis.
   Op 13,40 humusresten, houtfragmentjes en
   zeer grove korrels in een laagje.
   Geheel gestrat. met zeer ? hoek (lav ?)
   Geen kalk. Silexsplinter op 13,36    13,50

48  Grijs grof zand met zeer grove korrels en
   silexgragmenten en andere.
   Naar de basis fijner materiaal (silteus
   fijn zand).
   Schuine erosieve grens 13,54 - 13,58   13,54

49  Groene klei met silt insluitsels (worden
   dominant tussen 13,65 - 13,80). Mica's
   meestal gebonden aan het silteus mat.
   Enkele donkere vlekken aan de top.    13,94


   14.00 - 15.00 m (100 cm)

50  Groene klei met dom. v. siltinsluitsels
   van 14,07 - 14,24
   Zwarte spatten              14,24

51  Groene klei met dom. v. siltinsluitsels
   van 14,40 tot de basis          15,00


   15.00 - 16.00 m (100 cm)

52  Idem                   16,00