Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058W0272 K17 Heindonk / 058W0272 K17 Heindonk description

058W0272 K17 Heindonk description

text/plain 2330272.TXT — 14 KB

File contents

Plaat BOOM 58W              Belgische Geologische Dienst

Nr 272 (IIId)

Boring                        X 153 750
Uitgevoerd te : Heindonk K17             Y 195 240
Voor de B.G.D.                    Z � 4,50
Door : N.V. SMET
Datum : 1980
Topografische ligging opgetekend door P. VAN WICHELEN
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : gestoken
Hoogte van het maaiveld : � 4,5 m
Totale diepte : 30 m


Volgnr.   Aard der grondlagen            Diepte m 

    0 - 1 m ontbreekt

    1.00 - 2.00 m (70 cm)

1.   Donkerbruine venige klei met vegetatieresten   1,63
2    Bruingrijze slappe klei, sterk geoxideerd, met
    Fe/Mn concreties tot knolletjes. In het geheel
    worden vegetatieresten (o.a. twijg ) terugge-
    vonden.                     2.00
    Een weinig kalk


    2.00 - 3.00 m (100 cm)

3    Idem
    0nduidelijke grens                2.15
4    Kakikleurig sterk silteus fijn zand met witte
    zandspotjes.
    0ver het geheel zijn vegetatieresten en Fe/Mn
    knolletjes verspreid
    Licht geoxideerd                 3.00


    3.00 - 4.00 (73 cm)

5    Groenbruin, kleihoudend silt met aan de top
    bioturbatie, opgevuld met groen fijn zandig
    materiaal.
    Tussen 3.50 en 3.68 en aan de basis een concen-
    tratie van witte spotten en vivianiet - spora-
    disch vivianiet                 4.00


    4.00 - 5.00 m (93 cm)

6    Geoxideerde bruine klei met harde ijzerconcreties
    Geleidelijke overgang              4.30
7    Geelgroen, leemhoudend fijn zand, aan de top
    kleihoudend met "ijzerbank" van 4.45-4.52.
    Vanaf 4.67 glauconiethoudend, voornl. in bandjes
    geconcentreerd.
    Sporadisch vegetatieresten            5.00


    5.00 - 6.00 m (ontbreekt)


    6.00 - 7.00 m (100 cm)

8    Bruingrijs silteus materiaal (soms kleihoudend)
    met geelgrijs fijn zand in de vorm van lensvor-
    mig bedding met platte lenzen, subtidal afzet-
    ting
    Geheel bevat vele mica's             7.00


    13.00 - 14.00 m (1 m)

0-13 : ontbreekt
13-21 : gestoord - grijze plastische klei vermengd met fijne zandhoudende
    klei geoxideerd - silexkeien.
21-30 : bruin-beige fijn kleihoudend zand met vlekjes geel-beige fijn zand
    ook enige roestkleurige vlekken.
30-60 : bruin-grijs fijn heel zwak glauconiethoudend zand met donkerbruine
    kleivlekjes.
    0p 32 cm pyrietconcretie (verweerd) in een bleek grijze fijne
    zandvlek.
60-100: bleekbruin fijn zwak kleihoudend zand met vlekken van bruine
    silteuze klei en vlekken bleekbeige heel fijn zuiver zand. Vooral
    toename naar basis toe.
    0p 64, 1 cm brede band van tamelijk zuivere bruine klei.
    Kern is vrij sterk gebioturbeerd.
    Vanaf 30 cm kalkhoudend.
    Stalen : op 40 cm en 75 cm.


    14.00 - 15.00 m (1 m)

0-9  : ontbreekt
9-16 : donkerbruine fijn-zandhoudende klei met enkele kleine bleke vlekjes
    van fijn zand - op 11 cm kwartskeitje.
    Aan de randen geoxideerd.
    Tussen 14 - 16 : sterk geoxideerde vlek met aan de rand geel-beige
    materiaal dat aanvoelt als siltige klei.
16-21 : beige-grijze silt met enkele donkerder gekleurde siltvlekken en
    enkele kleine vlekjes bruine klei. 0ok enkele geoxideerde vlekken.
21-56 : bruin-beige silt met onregelmatige vlekken bleekgrijs silt en vanaf
    37 cm ook kleine vlekjes en voegjes donkerbruine klei.
    Tussen 33 en 40 cm meer grijs gekleurd.
56-100: grijze silt met onregelmatige vlekken en voegjes bruine klei, soms
    roestkleur.
    Vanaf 37 cm sterk gebioturbeerd.
    Stalen op 25 cm en 75 cm.


    15.00 - 16.00 m (1 m)
    
0-4  : ontbreekt
4-17 : verstoord: veel kleiig materiaal met keien en roestvlekken.
17-35 : bruinbeige zwak kleihoudend silt tot zeer fijn zand met beige
    gelige silt tot zeer fijn zandige vlekken. Vanaf 23 tot 42
    oxidatievlekken.
35-53 : donkergrijs zwak kleihoudend fijn zand met enkele blekere zand-
    vlekjes en op 44, 47 en 52 cm - 1 cm brede band van donkergrijs
    kleihoudend fijn zand.
53-90 : bruin kleihoudend fijn zand met bleke onregelmatige vlekken
    silt tot zeer fijn zand. 0p 62 cm donkergrijze kleivlek. Verder
    over de kern enkele kleine vlekjes of streepjes grijze klei.
    0p 87 cm onregelmatige grijze kleivlek.
90-100: Idem, maar met oxidatievlekken.
Stalen op 30 cm, 75 cm.


    16.00 - 17.00 m (1 m)
  
0-5  : verstoord
5-31  : bruin kleihoudend silt tot zeer fijn zand met blekere silt tot
     zeer fijn zandige vlekken en vlekjes van bruine klei en enkele
     pyriteuze vlekjes. 0xidatievlekken vooral aan de rand.
31-100 : donkergrijs bruin, kleihoudend silt tot zeer fijn zand met
     vlekken lichtgrijs silt tot zeer fijn zand. Sporadisch enkele
     zuivere kleivlekjes. Donkere pyriteuze vlekjes op o.a. 55 en 60
     evenals oxidatievlekken.
     Geheel de kern is gebioturbeerd.
     Stalen op 25 cm en 75 cm.


17.00 - 18.00 m (96 cm)

Sterk verdroogde kern.
Beige tot grijs sterk silteus materiaal - micahoudend.
Tot 59, meer grijs gekleurd, mogelijk kleihoudend (bruine kleiige vlekjes)
vooral in het eerste stuk.
Sporen van schelpengruis.
Geheel gebioturbeerd.
Stalen op 25 cm en 75 cm.


18.00 - 19.00 m (1 m)

Sterk verdroogde kern
Bruin beige silteus materiaal, micahoudend met onregelmatige vlekjes van
lichtgrijs silteus materiaal, vermoedelijk enkele bruine kleirijke vlekken,
over gans de kern. 0xidatiekleur. Vanaf 34 meer homogene bruine kleur.
0p 70 pyrietconcretie.
Vanaf 55 kalkhoudend.
Sporen van fijn schelpengruis.
Stalen op 25 cm en op 80 cm.


19.00 - 20.00 m (1 m)

0-40 : bruin kleihoudend fijn zand met bleke onregelmatige vlekken fijn
    zand en enkele kleine bruine zuivere kleivlekjes.
40-74 : grijs kleihoudend fijn zand, met enkele glauconietkorrels, met on-
    regelmatige vlekken van beige fijn zand vooral tussen 40-50 cm
    en 60-62 cm en 67-74 cm.
    Roestvlekken verspreid en enkele zuivere bruine kleivlekjes. Grote
    pyrietconcretie op 45 cm.
74-100: grijs sterk kleihoudend fijn zand met enkele kleine blekere zand-
    vlekjes - enkele mica's en oxidatievlekken ook enkele zuivere
    bruine kleivlekjes.
    Stalen op 25 cm en 85 cm.


20.00 - 21.00 m (103 cm)

0-21  : bruin, iets kleihoudend fijn micahoudend zand, enkele
     glauconietkorrels met onregelmatige vlekken van bleek
     grijs fijn zand eveneens met enkele glauconietkorrels en
     micahoudend. Sporadisch enkele donkerbruine kleine klei-
     vlekJes. Roestkleurige oxidatievlekken en strepen verspreid.
21-37 : Idem, meer bruin, sterk kleihoudend zand (overwegend) enkele
     vlekken en strepen grijs fijn zand - minder roestvlekken.
     Licht kalkhoudend.
31-71 : nog kleirijker - fijner zandige klei met enkele blekere vlekken
     fijn zand - enkele roestvlekken aan de rand van de zandiger
     zones.
     Licht kalkhoudend.
     Zandlensje op 61 cm.
71-90 : bruin kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend, micahoudend
     met onregelmatige kleirijkere vlekken en onregelmatige vlekken
     bleekgrijs zwak glauconiethoudend zand.
90-103 : idem als stuk van 37-71, maar meer kalkhoudend, tussen 96-97 :
     bruine vrijwel zuivere kleivlek.
     0p 93 : sterk verweerd schelprestje.
     Stalen op 25 cm en 75 cm.


21.00 - 22.00 m (105 cm)

0-14  : naval ? grijze fijn-zandhoudende klei met tussen 2-4 cm, grijs
     zwarte pyriteuse ? kleivlek. Pyrietconcreties Op 5 cm en tussen
     10 en 12 cm.
     Vanaf 11 cm komen vlekken van praktisch zuiver bruine klei voor.
     Aan de basis enkele vlekken van bleekgrijs glauconiethoudend -
     micahoudend fijn zand.
14-33 : groen-grijs kleiig glauconiethoudend fijn zand met bleke zand-
     vlekjes, vooral aan top en basis. Schuin contact van 32 tot 37
     gevormd door een tweetal bruin-grijze kleivoegen afgewisseld
     met lichtgrijze fijn-zandige slierten.
33-93 : grijs kleihoudend glauconiethoudend en zwak micahoudend fijn
     zand met onregelmatige vlekken van grijze vrijwel zuivere klei
     en kleine vlekjes grijs, fijn glauconiethoudend zand, vooral
     laatste 10 cm zijn deze talrijk en vertonen roestkleurige
     oxidatiekleur tussen 79-86 cm. 0p 42 cm fijn schelpengruis
     Tussen 91-93 cm komen onregelmatige vlekken van bruine tamelijke
     zuivere plastische klei voor.
93-105 : grijs fijn zwak kleihoudend zand met enkele bleke fijne zandige
     vlekken die roestige oxidatiekleur vertonen.
     0p 99 langwerpige vlek van meer kleiig zand.
     Stalen op 25 cm en 75 cm.


22.00 - 23.00 m (1 m)

0-6  : bruin, grijs zwak kleihoudend glauconiethoudend fijn zand met
     enkele bruine meer kleiiger vlekjes en bleekgrijze glauconiet-
     houdende zandvlekjes. Fijn verweerd schelpengruis op 2 en
     5 cm. Roestvlekken.
6-20  : bruin, grijs zwak kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand met
     enkele mica's - enkele vlekjes bleek grijs fijn glauconiethoudend
     zand en enkele grotere onregelmatige vlekken van grijze praktisch
     zuivere klei, vooral tussen 13-19 m.
     Schelpengruis op 10 cm.
20-52 : bruin kleihoudend zwak glauconiethoudend fijn zand met onregel-
     matige vlekjes en vlekken van bleek fijn zand. 0ok enkele
     kleinere meer kleiige vlekken, vooral aan de basis.
     Sporen van verweerd schelpengruis o.a. op 21, 33, 38 en 46 cm.
     Vanaf 48 cm komt roestkleurige oxidatiekleur voor.
52-100 : idem, maar minder vlekken van bleekgrijs fijn zand.
     Vanaf 88 cm meerdere kleine vlekjes grijs zand.
     Sporen van schelpengruis op 85 cm.
     Stalen op 30 cm en 75 cm.


23.00 - 24.00 m (102 cm)

0-59  : bruin, zwak kleihoudend glauconiethoudend fijn zand met vlekken
     beige tot bleekgrijs glauconiethoudend fijn zand en verspreide
     kleine vlekjes bruine klei.
     Fijn schelpengruis op 8, 35 en 36 cm
     Enkele roestvlekken. Tussen 56-59 krijgt men meer horizontaal
     gerichte bandjes van zuiver fijn zand en kleihoudend zand, erg
     roestige kleur.
59-102 : beige zwak glauconiethoudend fijn zand met enkele kleihoudende
     zandvlekjes, vooral tussen 59 en 80 cm. Van 59 tot 60 donker-
     groen grijze band van pyriteuze ?? glauconiethoudend zwak
     kleihoudend fijn zand.
     0p 75 cm pyrietconcretie, er komen enkele grijze kleiige vlekken
     voor o.a. rond pyrietconcretie. Geheel de kern zwak kalkhoudend
     Stalen op 25 cm en 70 cm.


24.00 - 25.00 (1 m)

Sterk verdroogde kern.
Beige glauconiethoudend, enkele mica's fijn zand met vlekken bruin
kleihoudend fijn zand. Enkele vlekjes wit tot lichtgrijs, zwak
glauconiethoudend heel fijn zand. 0p 37 en 44 cm 2 banden van � 2 cm
dik bruin licht glauconiethoudend, heel fijn zand.
Tussen 70-85 : sterker gebioturbeerd, meerdere kleihoudende zandvlekjes
Stalen op 25 cm en 75 cm.


25.00 - 26.00 m (1 m)

0-43  : grijs licht glauconiethoudend zeer fijn zand met enkele mica's,

     iets donkere vlekken, licht kleihoudend fijn zand, ook enkele
     vlekjes wit tot lichtgrijs licht glauconiethoudend zeer fijn
     zand. 0p 2 cm kleiige bruine vlek (naval ?)
     Enkele geel gekleurde vlekken en roestkleurige oxidatievlekken.
     0p 21, 30 en 38 cm 3 donkerder gekleurde zones van licht
     kleihoudende glauconiethoudend fijn zand.
43-100 : grijs kleihoudend, zwak glauconiethoudend fijn zand met enkele
     mica's.
     Enkele stippen lichtgrijs tot wit zeer fijn licht
     glauconiethoudend zand.
     Tussen 71-77 vlek van praktisch uitsluitend wit zeer fijn zand
     met roestkleurig zand met eveneens fijne roestdraadjes binnen
     de vlek. Vooral roestkleur aan rand van de kern.
     Basis is licht kalkhoudend.
     Stalen op 25 cm - 75 cm.


26.00 - 27.00 m (1 m)

0-19  : bruin kleihoudend zwak glauconiethoudend zeer fijn zand enkele
     bleek fijn-zandige vlekken. 0p 6, 10 en 14 cm geel gekleurde
     vlekken. Tussen 17 en 19 cm vlek van vnl. wit tot 1icht grijs
     zeer fijn zand met roestkleurige oxidatierand en een fijn
     gelig randje.
     Aan de top komen enkele bruine kleivlekken en een verweerde
     pyrietvlek voor (naval ?)
19-45 : Grijs zwak kleihoudend, zwak glauconiethoudend, heel fijn zand
     met enkele stippen bleek heel fijn zand.
45-80 : analoog 0-19, iets lichter gekleurd.
80-97 : idem, 19-45
97-100 : min of meer horizontaal gebande structuur. Donkergrijze
     pyriteuze ? zandige bandjes. 0p 95 enkele pyrietconcreties.
     Stalen op 25 cm en 75 cm.


27.00 - 28.00 m (1 m)

Sterk verdroogde kern.
Beige glauconiet en micahoudend fijn zand met enkele donkerder bruine
kleihoudende vlekken en voegjes evenals enkele onregelmatige vlekken
licht grijs tot wit glauconiethoudend kwartszand. 0xidatie- en gelige
vlekken over de kern verspreid.
Stalen op 25 cm en 75 cm.


28.00 - 29.00 m (88 cm)

0-88  : onregelmatige vlekken van grijsbruin zwak kleihoudend, licht
     glauconiethoudend fijn zand en lichtgrijze tot witte vlekken
     van fijn, glauconiethoudend zand. Enkele bruine kleiige vlekken
     o.a. op 77, 65, 43, 23. Tussen 64-68 cm bruine band van
     zwak kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand (pyriteus ?)
     Enkele gelige en roestvlekken over kern verspreid. Niet
     kalkhoudend.
     Stalen op 25 cm en 75 cm.


29.00 - 30.00 m (100 cm)

0-29  : lichtgrijs, glauconiethoudend en tamelijk micarijk fijn zand
     vermengd met donkerder vlekken van zwak kleihoudend fijn zand.
     0p 22 onregelmatige vlek van grijze klei. Tussen 26-29 sporen
     van org. materiaal (veen) roest vlekken; vooral aan de rand.
29-54 : grijsbruin, kleirijk, micarijk, glauconiethoudend fijn zand +
     enkele stippen lichtgrijs fijn glauconiethoudend zand.
54-59 : overgangszone; idem maar vlekken en naar onder toe praktisch
     volledig, grijsgroen, micahoudend vette klei.
59-100 : grijsgroene vette klei met enkele siltspots. Vanaf 69-97 cm;
     intercallaties van micarijk, donker, zeer fijn zand. Aan basis
     gele vlek. Niet kalkhoudend (hele kern).
     Stalen op 25 cm, 45 cm en op 75 cm.Interpretatie :

Kwartair :     0.00 - 5.00 m
Complex van Kallo : 5.00 - 30.00 m (geboord)

          H. CHAMBART en C. VAND0RMAEL
              mei 1987