Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058W0294 Steenbos / 058W0294 Steenbos description

058W0294 Steenbos description

text/plain 2330294.TXT — 6 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	58W
PLAAT:	BOOM	
Nr.:	294 (IV, c)
Type Boring:	gestoken boring
topografische kaart:	23/3
Uitgevoerd te:	Puurs
Post nr.:	2870
Adres boorplaats:	Steenbos

Opdrachtgever:	Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:	Smet N.V.
Boordatum:	24 mei 1985
Topografie:	topokaart 1/10.000
Stalen door:	
Boormethode:	gekernd
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	13 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil:	8.60m
X:	146736
Y:	192233
NIS code:				12030
---------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING � F. Bogemans
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN	
---------------------------------------------------------------------
Kern 1: 00.00m � 01.00m	(92cm)
00.00m � 00.16m		Bruin lemig fijn zand met gele zandlensjes, 
baksteenfragmentjes en gruis, scherpe schuine 
grens.
00.16m � 00.79m		Donkerbruin licht zandleem (fijn zand) met 
vele wortelrestjes en sporadisch grijs fijn 
zandlensjes tussen 0.27 -�0.38 en 0.57 � 0.79 
mengsel van bovenvermeld materiaal, 
bruingrijze fijnzandige lenzen en groengrijs 
geoxideerde zandsteenlenzen (1/2 fijn zand), 
geen kalk.
00.79m � 00.92m		Bruine lichte zandleem met aan de top 
buinfijn kleilaagje (+ 2mm), licht 
oxidatiespotjes. 
		Verstoorde schuine grens (0.82 � 0.86). Geen 
kalk. 
		Groengrijze lichte zandleem (1/2 fijn zand) 
met gele afgeronde zandlens. Geoxideerd in 
vlekken. Geen kalk

Kern 2: 01.00m � 02.00m	(90cm)
01.00m � 01.68m		Groengrijs lichte zandsteen met vanaf 01.20 
lemige fijne discont en cont. laagjes (1 � 
2mm) Tussen 01.48 � 01.68 is het lemig 
materiaal dominerend met zeer fijne lemige 
(lichte zandleem), zandlensje (lange t.o.v 
dikte). Aan de basis een keienvloertje 
bestaande uit gebroken silexkeitjes. Tot 
01.28 geoxideerd in vlekken en enkele 
ijzerconvecties. Vervolgens is de oxidatie 
slechts sporadisch. In het lemig materiaal 
enkele vegetatieresten. Geen kalk.
01.68m � 01.90m		groengrijze lichte zandleem overgaand naar 
bruingrijze zandleem. Beginnende van 01.68 
tot 01.84 een geheel van schuin gebogen 
bruine leemlagen en gele lichte 
zandsteenlagen en �lensjes. Naar de basis toe 
toename van organisch materiaal in de 
leemafzetting. Aan de top nog enkele kleine 
keitjes. Geen kalk.

Kern 3: 02.00m � 03.00m (75cm)
02.00m � 02.75m		groengrijze lichte zandleem met sporadisch 
een gebroken silexkeitje. Naar de basis toe 
enkele diffuse zandlenzen. Geheel licht 
geoxideerd. Schuine licht gebogen grens. Geen 
kalk. Groengrijs leemhoudend � fijn zand met 
afname van de korreldiameter vanaf 02.60 
(zwak glauconiethoudend zand) materiaal is 
geoxideerd in banden en laagjes, zeer licht 
kalkhoudend � hoorbaar

Kern 4: 03.00m 04.00m (90cm)
03.00m � 03.845m		grijsgroen glauconiet leemhoudend zand 
(diameter vani�ert van medium zand tot fijn 
zand (03.13 � 03.24) -> � fijn zand (03.24 � 
03.54) tot fijn zand. Overgang steeds 
gradueel. Aan de top enkele even discont, 
niet parallel � grof zandlaagje (1 � 2mm). 
Licht schuin tot schuin gestratifieerd. Vanaf 
03.26 subhorizontaal gelaagd met een 
aaneenschakeling van kleilensjes op 03.40 en 
fijne silexsplinters op 03.43. Vervolgens 
diffuse horizontale stratificatie met tussen 
03.52 � 03.58 grijze zandleemlens. Vervolgens 
is de afzetting licht schuin discont gelaagd 
met lemigere glauconiethoudende dunne laagjes 
om tenslotte over te gaan in (vanaf 3.73) 
subhorizontale stratificatie. Geaccentueerd, 
gevormd door o.a. grijze kleilensjes die in 
laagjes geconcentreerd zijn. Scherpe 
horizontale grens. Geoxideerd in dunne 
laagjes en zones.
03.845m � 03.90m 		groene kleihoudende silt, glimmerhoudend met 
lenzen van zeer fijn zand.

Kern 5: 04.00m � 05.00m (94cm) 
04.00m � 04.94m		groen kleihoudend silt met kleilenzen en 
verspreide zwarte vlekken (glimmerhoudend en 
zeer fijne zandige lenzen.

Kern 6: 05.00m � 06.00m	(100cm)
05.00m � 06.00m		Groenig kleiig silt met vele blekere diffuse 
zandlenzen en enkele platte kleilenzen vanaf 
05.40 tot 05.63 grote concentratie van platte 
kleilenzen. Vanaf 05.63 kleihoudende silt met 
zandlenzen en sporadische kleilenzen.

Kern 7: 06.00m � 07.00m	(100cm)
06.00m � 07.00m		groen kleihoudend silt met zandlenzen, enkele 
zeer fijne kleilensjes, graduele overgang. 
Groen silteus zeer fijn zand met vele grijze 
zandlensjes (bent. bedding?). Enkele zwarte 
vlekken. Bioturbaat verstoord.

Kern 8: 07.00m � 08.00m (97cm)
07.00m � 07.97m		idem met tussen 07.24 � 07.55 geen 
zandlenzen. Op 07.09 een kei.

Kern 9: 08.00m � 09.00m	(100cm)
Idem kern 8

Kern10: 09.00m � 10.00m (100cm)
Idem kern 9

Kern11: 10.00m � 11.00m (100cm)
10.00m � 10.40m		Idem kern 10, graduele overgang. 
10.40m � 11.00m		Groen kleihoudend silt met zandlenzen en 
sporadishe zeer fijne kleilensjes.

Kern12: 11.00m � 12.00m (100cm)
11.00m � 11.98m		groen kleihoudend silt overgaand naar zandige 
silt met zandlensjes (gebioturbeerd). Op 
11.26 en 11.84 keien.
11.98m � 12.00m		groene klei

Kern12: 12.00m � 13.00m (100cm)
12.00m � 12.20m		groen kleiig silt met vele kleilensjes 
(platte).
12.20m - ���		groen kleihoudend silt met platte zeer fijn 
zandige lensjes en enkele zand kleiige 
zandlenzen.
---------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------- 

00.00 - 03.845m Quartair
03.845 - 05.00m Formatie van Zelzate - Lid van Bassevelde
05.00 - 13.00m Formatie van Maldegem - Lid van Onderdijke

---------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Vancampenhout P. 16/01/2006
---------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

058W/294(IV, c) - KAARTBLAD: BOOM
p. 1/3

*********************************************************************