Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 073W-073E / 073W0278 Humbeek / 073W0278 Humbeek description

073W0278 Humbeek description

text/plain 2370278.TXT — 11 KB

File contents

Pl. VILVOORDE 73W                  Aardkundige Dienst
                             van Belgi�

Nr. 278 (III, c)

uitgevoerd : Humbeek
Bij :
Door : N.V. Smet
Datum : 12 april 1983
Co�rdinaten :
X : 151.500
Y : 184.810
Hoogte van het maaiveld : 14,378 m
Totale diepte 13 m


Volgnummer       Aard der grondlagen          Diepte m

      0 - 1 m(9l cm)
1      steengruis                     0.14

2      Grijsbruine leem, humeusaandetop, vegetatierestjes,
      Fe/Mn stipjes en geoxideerd in vlekken.
      Overgang geleidelijk. Geen kalk          0.333

3      Lichtbruine gele leem met vegetatieresten.
      Aan de basis geelwitte leem.
      Geoxideerd in grote vlekken. Geen kalk       0.74

4      Geelbruin zand tot zandleem met licht zandleem.
      Fe/Mn stipjes die naar de basis in aantal toenemen.
      Daartussen dunne leemzones (�8 cm) geen kalk.
      Geheel is geoxideerd                1.00

      1 - 2 m (73 cm)
5      Idem                        1.45

6      Grijze gevlekte leem met zandhoudende subhorizontale
      zones (glauconiethoudend). Vegetatieresten en vele
      Fe/Mn stippels. Geen kalk.
      Duidelijke grens                  1.94

7      Groengrijze kleiloudende leem, geoxideerd in
      slierten en Fe/Mn stippels
      Geen kalk                     2.00

      2 - 3 m (100cm)
8      idem + steengruis met groene zandige lens(fijn
      zand) op 2.10 m.
      De basisgrens wordt gevormd door ripple lamination
      bestaande uit geoxideerd kleiig materiaal.
      Geen kalk                     2.12

9      Bruingrijze kleilhoudende leem met aan de top een
      en aan de basis twee schuin licht golvende klei-
      laagjes (1,5 � 3 mm). Fe/Mn stippels, vnl.in het
      vertikaal gedeelte. Geoxideerd in zones (geen 
      structuur). Geen duidelijke overgang.
      Geen kalk                     2.27

10     Bruingrijze leem met zandhoudende glauconiet-
      houdende zones van 2,38 tot 2,35 en van 2,38
      tot 2,40.
      Vele, zeer fijne Fe/Mn stipjes.
      Vanaf 2,40 zeer dunne(0,5 mm) grijze silt
      parallelle discontinu golvende laagjes, die van
      2,45 tot 2,47 niet parallel golvend worden.
      Oxidatie gebeurt vanaf 2,43 ook in golvende laagjes,
      Geen kalk. Duidelijke recht grens         2.63
11     Vuilgeel leemhoudend fijn zand, horizontaal
      gestraticuleerd door fijne glauconietrijke laagjes.
      Geen kalk.
      Duidelijke licht verstoorde grens         2.67

12     Bruingrijze kleiloudende leem met van 2,69 tot 2,72
      zandrijke glauconiethoudende zone(fijn zand met
      sporadisch grove kwartskorrels). Klein
      v van 2,67 tot 2,70. Grovere van 2,70 tot 2,85m.
      Geoxideerd in laagjes. Geen kalk          2.73

13     Bruingrijze geoxideerde kleihoudende leem met
      zandig glauconiethoudend laagjes (� l mm), licht
      gebogen (verstoord in omgeving van de vorstrug).
      Aan de basis glauconietrijk en kleiig.
      Geen kalk. Duidelijke grens.            2.81

14     Geoxideerde zandhoudende leem met zandige zones,
      die glauconiethoudend zijn
      Sporadisch grove kwartskorrels.
      Aan de basis kleihoudend. Geen kalk        3.00

      3 - 4 m (93cm)
15     Groenbruine zandige leem (glauconiethoudend).
      Geen kalk                     3.12

16     Geoxideerde kleihoudende leem met zandlenzen aan de
      top en glauconiethoudend zandinsluitsels tot 3.28.
      Over het geleel licht hellende niet parallelle 
      golvende zandhoudende bandjes
      Vanaf 3.48 zandige bandjes, waarvan sommige
      glauconiethoudend, schuin gelaagd maar in tegenover-
      gestelde richting.
      Sporadisch schelpfragmentjes en keitjes.
      Kalkrijk, belalve zandinsluitsel tot 3.28.
      Geoxideerd                     4.00

      4 - 5 m (96cm)
17     Bruingrijze kleihoudende leem met glauconiethou-
      dende zandige tot zandhoudende zone tussen 4.08 en
      4.l5 (horizontaal gelaagd).
      Vanaf 4.16 afgewisseld met kleiige parallelle
      golvende laagjes(l � 3 mm), meer geconcentreerd
      aan de basis.
      Aan de basis verstoord en zandlenzen aanwezig -
      flaserstructuur
      Op 4.26 en aan de basis harde kalkconcreties.
      Geoxideerd in banden.
      Kalkrijk                      4.40

 18     Bruingrijze kleihoudende leem met niet parallelle
      discontinu golvende grijze laagjes. Vanaf 4.40
      zandhoudend, wordt zandiger met de diepte
      (glauconiethoudend) zwarte gebroken silex aan de
      basis. Kalkrijk.
      Duidelijk licht golvende grens.          4.49

 19     Bruingrijze kleihoudende leem met glauocniethou-
      dende, zandhoudende dunne golvende laagjes.
      Duidelijke grens.
      Kalkrijk. Geoxideerd in fijne bandjes       4.53

 20     Vuilgeel, glauconiethoudend leemhoudend, fijn
      zand met schelpenfragmentjes.
      Zeer duidelijke licht gestoorde grens.
      Kalkhoudend                    4.60

 21     Bruingrijze kleihoudende leem met enerzijds dunne
      licht golvende kleiige laagjes (vooral in het
      tweede deel) en anderzijds zandige lens met kalk-
      concretie op 4.76 en enkele zeer dunne glauconiet-
      rijke zandlaagjes (� l mm).
      Kalkrijk. Duidelijke gebogen grens         4.94

22     Vuilgeel leemhoudend half fijn zand met gebroken
      silexen, schelpenfragmentjes.
      Geheel glauconiethoudend.
      Kalkrijk                      5.00

      5 - 6 m (88cm)
23     Idem, met concentraties + kleilensjes, grove kwarts-
      korrels, harde kalkconcretie en grote afgeronde
      silexkei tussen 5.03 en 5.06. Vanaf 5.06 groengrijs
      halffijn zand (leemhoudend) met lemige horizontale
      zones. Naar de basis op 5.13 bruingrijze leemlens
      Over het geheel grove tot zeer grove kwartskorrels,
      silexkeitjes, zandsteentjes en schelpenfragmentjes
      (komen in laagjes voor). Glauconiethoudend met
      Geoxideerd in dunne horizontale laagjes, met uit-
      zondering van de basis die volledig geoxideerd is.
      Kalkrijk. Duidelijke horizontale grens       5.70

24     Geoxideerde klei met ijzerafzettingen. Kalkrijk.
      Duidelijke grens                  5.74

25     Vuilgeel kleihoudend half grof zand met zeer
      grove kwartskorrels, schelpfragmentjes.
      Kalkrijk                      5.77

26     Geoxideerd kleihoudend halffijn zand (glauconiet-
      houdend) met grove zandige zones, silexkeitjes
      (zandsteentjes) en schelpenfragmentjes.
      IJzerrijke horizontale laagjes.
      Kalkrijk.                     6.00

      6 - 7 m (95 cm)
27     Geoxideerd kleiig grof zand met silexen, grote
      harde kalkconcretie en schelpfragmentje in een
      helft van de buis. Duidelijke grens.
      Kalkrijk                      6.14

28     Groengrijze klei. Geoxideerd aan de top.
      Geen kalk                     6.23

29     Zwarte tot bruine venige klei. Vanaf 6.58
      donkergrijze zandhoudende klei met vegetatie-
      stukjes                      6.68

30     Lichtgroen kleiig zand met vegetatiestukjes aan
      de top. Geen kalk.
      Enkel kleilaagje horizontaal (3 dim) lichtgolvend
      langs 1 zijde                   7.00

      7 - 8 m (85cm)
31     Lichtgroen leemhoudend halffijn zand met enerzijds
      lemige zones en anderzijds lichtgrijze zandvlekken.
      Sporadisch plantenresten. Geen kalk        7.62

32     Afwisselend groene zandhoudende leem en groene leem-
      houdende zandlaagjes, subhorizontaal gelaagd (3dim)
      Tussen 7.70 en 7,69 leemlensjes in zandmatrix
      = flaserstructuur
      7.54, 7.59 en 7.63 vegetatieresten (horizontaal ge-
      laagd = 3dim)     
      Licht kalkhoudend                 8.00

      8 - 9 m (l00cm)
33     Idem met vooral groene zandhoudende leem + vege-
      tatierestjes
      Geen kalk                     8.15

34     Groengrijs leemhoudend halffijn zand met lemige
      zones.
      Geen kalk                     8.29

35     Vuilgeel tot groengrijs leemhoudend fijn zand met
      leemlaag (beige) van 8.31 tot 8.32 en met parallelle
      discontinu golvende kleilaagjes (in ribbels)
      (worden dikker naar de basis).
      Silexkeitjes en zandsteentjes op 8.64m.
      Geen kalk                     9.00

      9 - 10 m (97cm)
36     groengrijs leemhoudend tot lemig halffijn zand met
      groene niet parallelle golvende kleilaagjes
      (l � 3 mm) geoxideerd aan hun basis en lemige zones
      (horizontale banden of onder de vorm van vlekken)
      Vanaf 9.54 halfgrof zand met kleilensjes en vanaf
      9.67 m silexkeitjes en zandsteentjes. Geen kalk.  9.97

      10 - 11 m (77cm)
37     Vuilgeel zeer grof zand met grind (silexen, zand-
      stenen, zeer grove kwartskorrels)
      Geen kalk                     10.81

38     Groengrijs leemhoudend halfgrof zand met silexen
      en zandstenen en grove kwartskorrels. Geen kalk  11.00

      11 - 12 m (75cm)
39     Vuilgeel zeer grof zand met grint (silexen en
      zandstenen, zeer grove kwartskorrels)
      Licht kalkhoudend.                 11.74

40     Vuilgeel leemhoudend halffijn zand, met een concen-
      tratie van groengrijze kleilenzen aan de top.
      Geen kalk                     12.00

      12 - 13 m (52cm)
41     Grint (silexen, zandstenen en grove kwartskorrels)
      Scherpe grens.
      Kalkrijk                      12.55

42     Lichtgroen zeer fijn zand met Nummulieten.
      Kalkrijk                      13.00