Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 073W-073E / 073W0280 Kesterbeek / 073W0280 Kesterbeek description

073W0280 Kesterbeek description

text/plain 2370280.TXT — 11 KB

File contents

Pl. VILVOORDE 73W                  Aardkundige Dienst
                             van Belgi�

Nr. 280 (VI,b)                                

          
Uitgevoerd te : Kesterbeek
Bij Grimbergen
Door : N.V. Smet
Datum : 31 maart 1983
Co�rdinaten :
X : 153.208
Y : 183.370
Hoogte van het maaiveld : 15,408 m
Totale diepte 15 mVolgnummer        Aard der grondlagen          Diepte m

      0 - 1 m (89cm)
1     Bruine leem met steengruis. Zeer licht geoxideerd en
      vlekjes.
      Duidelijke grens. Geen kalk              0.28

2     Geelbruine kleilhoudende leem met steengruis.
      Sporadisch lichtgele (grijze) leemvlekken die toenemen
      met de diepte
      Licht geoxideerd vanaf 0.56
      Geen kalk                       0.89

      1 - 2 m (98cm)
3     Idem met licht zandige zones die glauconiethoudend
      zijn Fe/Mn concreties vanaf 1.38 over het geheel ver-
      spreid.
      Opm. vanaf 1.25 kan over gevlekte grijze leem gesproken
      worden.
      Geen kalk                       1.98

      2 - 3 m (92cm)
4     Idem met tussen 2.38 en 2.41 twee gebogen zandlenzen.
      Geen kalk                       2.62

5     Geoxideerde zandhoudende tot zandige leem (glauconiet-
      houdend) met sporadisch Fe/Mn stipjes
      Geen kalk                       2.72

6     Gevlekte sterk kleihoudende leem met zeer dunne hori-
      zontale kleilaagjes.
      Geen kalk                       2.76

7     Geoxideerde zandhoudende tot zandige leem, subhorizon-
     taal gestratifieerd door dunne kleilaagjes, door een
     aaneenschakeling van kleine kleilensjes en door
     Fe/Mn stippels. Basis gevormd door kleilaagje
     (� 1,5 mm). Geen kalk                  2.84

8     Grijze geoxideerde leem (sporadisch licht kleihoudend)
     met zeer dunne klimmende "wavy non parallele" laagjes
     Sporadisch een Fe/Mn stipje
     Geen kalk                        2.92

     3 - 4 m (27cm)
9     Bruingele zandhoudende leem met dunne wavy non
     parallelle laagjes.
     Zandlens van 3.05 tot 3.10 m
     Instulping van dit materiaal in volgende.
     Geen kalk                        3.11

10    Geel leemhoudend fijn zand (glauconiethoudend) horizon-
     taal gelaagd.
     Geen kalk. Duidelijke grens               3.16

11    Geelbruine zandhoudende leem (met meer zandige zones)
     met van 3.17 tot 3.18 en van 3,20 tot 3.21 dunne glau-
     conietrijke even parallelle laagjes
     Geen kalk                        3.27

     4 - 5 m (93cm)
12    Geel leemhoudend halffijn zand met geoxideerde klei-
     lenzen aan de top. Instulping van dit materiaal in vol-
     gende
     De instulping is horizontaal gestratifieerd door glau-
     conietrijke laagjes
     (� 1 mm)geen kalk                    4.08

13    Bruingrijze zandhoudende leem die zandig wordt naar de
     basis toe.
     Glauconiethoudende zone.
     Sporadisch dunne kleilaagjes die vervormd zijn aan de
     top (door de instulping)
     Materiaal geoxideerd aan basis en top.
     Geen kalk
     Geleidelijke schuine overgang              4.15

14    Geel leemlhoudend halffijn zand met tussen 4.37 en 4,39
     grove kwartskorrels, silexkeien, kleilensjes en Fe/Mn
     stipjes
     Van 4,40 tot 4,42 grijze zandige leemlens.
     Geen kalk - silexkeitjes aan de basis
     Geleidelijke schuine overgang              4.55

15    Geelbruine (door oxidatie) zandhoudende leem met ener-
     zijds dunne kleiige laagjes en anderzijds zandige laag-
     jes (parallel licht gebogen schuine laagjes)
     Bovenvermelde ontbreekt aan de basis.
     Duidelijke schuine rechte grens.
     Geen kalk                        4.78

16    Vuil wit-geel geoxideerd sterk leemhoudend halffijn tot
     half grof zand (glauconiethoudend) met lemige zones.
     Gelheel is licht gebogen.
     Eveneens kleilensjes, grove tot zeer grove kwartskorrels,
     Fe/Mn concreties en afgeronde zandsteentjes.
     Licht kalkhoudend aan de basis             4.93

     5 - 6 m (90cm)
17    Geel leemhoudend half grof tot half fijn zand met lemige
     zone van 5.17 tot 5,21 geheel is glauconiethoudend,
     bevat grove tot zeer grove kwartskorrels, kleilensjes
     en sporadisch Fe/Mn concreties.
     Van 5.23 tot 5.34 fel geoxideerd fijne schuine laagjes.
     Aan de basis ijzerrijke laagjes en schelpenresten
     Met uitzondering van de basis geen kalk.
     Zeer duidelijke grens                  5.61

18    Bruingrijze sterk kleihoudende leem. Discontinuous,
     wavy, non parallel gelaagd
     Oxidatievlekken en sporadisch Fe/Mn stipjes.
     Kalkrijk                        5.78

19    Geel geoxideerd half fijn zand, fel geoxideerd aan top
     en basis.
     Geen kalk                        5.79

20    Bruingrijs geoxideerd lemig halffijn zand met bruingrijs
     leemlaagje (l mm) aan de top
     Fel geoxideerd aan de basis.
     Licht kalkhoudend                    5.82

21    Bruingrijs zandhoudende leem (licht glauconiethoudend)
     geoxideerd aan de top
     Kalkrijk                        5.90

     6 - 7 m (81 cm)
22    Bruingrijze licht kleilhoudende leem met effen tot 
     golvende parallelle zandrijke laagjes die in omvang toe-
     nemen (van 0.5 tot 1 cm). Brede zandlaag van 6,30
     tot 6,34 (geen kalk)
     Vanaf 6.43 geen zandlaagjes meer aanwezig maar wel fijne
     kleiige leemlaagjes die eerst parallel golvend zijn,
     dan niet parallel golvend en aan de basis tenslotte ge-
     bogen parallel.
     Geheel geoxideerd in banden, neemt af met de diepte.
     Kalkrijk                        6.81

     7 - 8 m
23    Bruingrijze kleihoudende leem met kleiige laagjes die
     over het algemeen effen parallel gelaagd zijn. Vanaf
     7.18 ontbrekende kleilaagjes. Geheel licht geoxideerd
     aan de basis. Kalkrijk
     Scherpe rechte grens                  7.44

24    Vuilwit leemhoudend fijn zand met van 7.44 tot 7.49 en
     van 7.58 tot 7.59 sterk kleihoudend lemig.
     Overige non parallel gelaagd met glauconietrijke dunne
     laagjes (3dim)
     Zandsteentje aan de top. Kalkhoudend          7.59

25    Vuilwit leemhoudend halffijn zand met silexkeitjes en
     zandsteentjes en dit voornamelijk van 7.59 tot 7.64 en
     van 7.83 tot 7.93
     Onderaan eveneens grove kwartskorrels. Zonaal geoxideerd.
     Licht kalkhoudend met uitzondering van de basis die
     kalkrijk is.                      7.93

     8 - 9 m (100cm)
26    Vuilwit leemhoudend halffijn zand met grove kwarts-
     korrels aan de basis.
     Scherpe grens. Geen kalk.                8.03

27    Bruingrijs sterk zandhoudende leem met grove tot zeer
     grove kwartskorrels, silexfragmentjes, zandsteentjes en
     kleilensjes.
     Geoxideerd in fijne bandjes.
     Geleidelijk overgang
     Kalkhoudend                       8.13

28    Vuilwit halfgrof zand met zeer grove kwartskorrels,
     silexkeitjes, zandsteentjes en ijzerafzettingen (zonder
     bolletjes)
     Het "grint" komt vooral in zones voor : aan de top,
     van 8.34-8.40, van 8.54 tot 8.60, van 8.67 tot 8.82 en
     aan de basis
     Van 8.88 tot 8.89 een geoxideerd leemlaagje. Geoxideerd
     vanaf 8.49 en wordt sterker naar de basis toe.
     Geen kalk                        9.00

     9 - 10 m (70cm)
29    Grint in zeer grove zandmatrix met kleilenzen.
     Licht kalkhoudend.

30    Geel tot vuilwit sterk leemhoudend halffijn tot half
     grof zand met silexen en grove kwartskorrels aan de top.
     Een concentratie van silexen, zandsteentjes grove
     tot zeer grove kwartskorrels van 9.30 tot 9.76 en van 
     9.51 tot de basis
     Daartussen leemhoudend halffijn zand. Glauconiethoudend.
     Sporadisch kleilensjes
     Geheel geoxideerd maar sterker. Geen kalk        9.70

     10- 11 m (91cm)
31    Geel leemhoudend halffijn zand met lemige zones
     (effen parallel schuingelaagd) zeer grove kwartskorrels
     en zandsteentjes + silexkeitjes aan de basis.
     Geen kalk                       10.26

32    Vuilwit leemhoudend half grof zand met concentratie van
     silexkeitjes, zandsteentjes, grove tot zeer grove
     kwartskorrels.
     Sterk geoxideerd, onder de vorm van een band, van
     10.42 tot 10.58 m
     Geen kalk. Scherpe grens                10.67

33    Vuilwit leemhoudend half grof zand, glauconiethou-
     dend sporadische en grove kwartskorrel. Kalkarm.    10.91

     11 - 12 m (88cm)
34    grijsgroen sterk leemhoudend halffijn zand met effen,
     parallelle glauconietrijke bandjes, vegetatierijk
     lensje en kleilensje. Beiden op ll.06 m.
     Geoxideerd en geen kalk.                11.13
35    Witgrijs leemhoudend halffijn zand met effen,
     discontinu parallelle grijsbruine fijne laagjes
     (� 1 mm)
     Duidelijke schuine grens. Geen kalk          11.18

36    Grijsgroen leemhoudend fijn zand met effen parallelle
     glauconietrijke laagjes tot ll.30. Geen kalk      11.65

37    Grint (silex en zandsteentjes) in halffijn groengrijs
     zand. Geen kalk                    11.71

38    Grijsgroen sterk leemhoudend halffijn zand met silex-
     keien en zandsteentjes.
     Geen kalk                       11.88

     12 - 13 mm (40cm)
39    Grint (silexen en zandstenen). Scherpe rechte grens.  12.19

40    Kalkrijk bleekgroen fijn zand

     13 - 14 m (100 cm)
41    Kalkrijk bleekgroen fijn zand met zandsteenbanken   14.00

     14 - 15 m (95cm)
42    Idem met Nummulieten                  15.00