Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 086W-086E / 086e0340 Kerksken / 086E0340 Kerksken boorbeschrijving

086E0340 Kerksken boorbeschrijving

text/plain 3040340.TXT — 36 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
-----------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:		086E
PLAAT:			Haaltert
Nr.:			340 (IV, a)
Type Boring:		geotechnische boring
Topografische kaart:	30/4
Uitgevoerd te:		Kerksken
Post nr.:		9451
Adres boorplaats:	

Opdrachtgever:		MVG � afdeling natuurlijke rijkdommen en energie 
Boorfirma:		GEOLAB
Boordatum:		26-29.08.2002
Topografie:		kaart 1:10.000
Stalen door:		Boormeester
Boormethode:		gekernd
Lengte & doormeters: 	diameter kernen : 10 cm

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet:		
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:		50 m
Stalen bewaard:		volledig - BGD
Maaiveld / ref. peil: 	+ 72.09 m
X:			122309	
Y:			174247
NIS code:		41033

-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
-----------------------------------------------------------------------------
00.00 � 02.62 m 	geelbruine, zeer fijnzandige homogene leem
02.62 � 06.90 m	geelgrijs-geelbruin gestratifieerd leem met fijne 
zandlensjes
06.90 � 12.28 m 	kwarts)zand met verspreid grind en enkele lemige / 
klei�ge lenzen
In de gamma-ray is het lemige pakket (met de hoge 
natuurlijke gammawaarde) en het zandpakket (met de zeer 
lage natuurlijke gammawaarde) duidelijk te 
onderscheiden.
Zowel de homoge Brabant leem als de meer gestratifieerde 
Hesbaye leem wordt hier teruggevonden bovenop een 5-tal 
meter terrasafzetting.
12.28 � 15.03 m 	donker)grijze compacte klei met sporadisch enkele dunne 
siltige lensjes; verspreid (fijn verdeeld) pyriet.
Dit interval komt perfect overeen met de lithologische 
beschrijving van het Lid van Merelbeke. Op de logs is 
dit interval duidelijk waar te nemen aan de uitgesproken 
hoge natuurlijke gamma-waarde. De resistiviteit vertoont 
een sterke daling rond 12.60m die hier overeenkomt met 
de oxidatie-reductiegrens. Verder valt nog op te merken 
dat de bovenste 5 cm (12.28m-12.33m) wordt aanzien als 
de verweerde top van het Tertiair.
15.03 � 21.00m 	grijs-grijsgroen (sterk) kleihoudend zand; zandfractie 
sterk glauconiet-houdend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, gebioturbeerd
21.00 � 26.00m: 	grijs-grijsgroen (sterk) zandhoudende klei; zandfractie 
sterk glauconiet-	houdend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, gebioturbeerd, licht kalkhoudend.
26.00 � 37.08m: 	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend medium-fijn zand 
met zandsteen-banken; sterk glauconiethoudend, 
micahoudend, kalkhoudend.
De zone (15.03 � 37.08) kan ge�nterpreteerd worden als het 'Lid van Mont-
Panisel' (Steurbaut en Nolf, 1986) meerbepaald als het 
kleihoudend equivalent van het Lid van Egem. Dit lid kan 
hier dan onderverdeeld worden in bovenaan een 6-tal 
meter kleihoudend zand, gevolgd door 5 meter zandige 
klei en aan de basis een 11-tal meter kleihoudend zand 
met zandsteenbanken. De Formatie van Tielt kan hier dus 
niet opgedeeld worden in een zandig Lid van Egem (aan de 
top) en een siltig Lid van Kortemark (aan de basis) 
zoals in het westen van Vlaanderen wel mogelijk is. 
Deze 3 zones zijn ook min of meer duidelijk te herkennen 
in de gamma waardes en in mindere mate ook op de 
resistiviteitsmeting.
Opvallend is naast het voorkomen van verschillende 
zandsteenbanken (in het onderste pakket) ook de 
aanwezigheid van een totaal gesilificieerde zandsteen 
(zie foto 1) met de allures van een kwartsiet (26.65m � 
26.84m). Het betreft een bleekgroene 'sedimentaire 
kwartsiet' rijk aan grof glauconiet en enkele 
nummulieten.
 37.08 � 44.07m: 	donkergrijze harde klei; licht micahoudend
De plaats van deze kleiige afzetting in de 
boringsequentie stemt overeen met het Lid van Aalbeke. 
Op de logs eveneens duidelijk waar te nemen door de 
combinatie van een lage resistiviteit en een hoge 
natuurlijke gamma waarde.
44.07 � 50.00m: 	grijze-groengrijze kleihoudend fijn zand; 
glauconiethoudend, sterk micahoudend, kalkhoudend. Het 
pakket is overwegend gebioturbeerd maar verspreid komen 
ook fijne gelamineerde zanden voor.
Deze beperkt aangeboorde sequentie (6-tal meter) van een 
sterk fijn zandig middendeel van de Formatie van 
Kortrijk (Lid van Moen) vertoont sterke gelijkenissen 
met andere boringen in het westen van Vlaams-Brabant 
(Kester-Gooik, 101w79). Dit in tegenstelling tot het 
siltig / kleiig sediment (zonder echte zandlaagjes) in 
de meer westelijke boringen en ontsluitingen in 
Vlaanderen.
---------------------------------------------------------------------------------
Top * basis * AARD DER GRONDLAGEN � beschrijving kernen
---------------------------------------------------------------------------------
00 � 01 m	00.00-03.50	ontbreekt
(96.50 cm)	03.50�11.50	teelaarde: bruine kei�g en zeer fijnzandig leem, 	
		wortelresten, zeer kleine baksteenrestjes (? 2 mm),
		houtskoolfragmentjes
	11.50�20	geelbruin leem, zeer fijnzandig, talrijke plantenresten, 
kalkvrij
	20 � 49	geelbruin leem, zeer fijnzandig, wat klei, bruinzwarte 
spikkels. Plantenrest op 42 cm
	49 �100	geelbruin homogeen leem, zeer fijnzandig & klei�g 
kalkvrij. Sporadisch plantenresten (gras) op 51 cm, 75 
cm en 98 cm
01 � 02 m	00 � 18	ontbreekt
(82 cm )	15 � 25	geelbruin homogeen leem. Sporadische plantrest (gras) op 
21 cm en 25 cm. Kalkvrij
	25 �100	geelbruin homogeen leem, klakvrij, zeer fijnzandig & 
klei�g. Enkele bruinzwarte spikkels (organisch 
materiaal) en glimmers
02 � 03 m	00 � 29	ontbreekt
(71 cm)	29 � 62	geelbruin homogeen leem, kalkvrij, zeer fijnzandig & 
klei�g. Enkele bruinzwarte spikkels (orgaisch materiaal) 
en fijne glimmers.
62-100	Geelbruin leem, enkele glimmers. Venig organisch 
materiaal in onregelmatige laagjes en vlekken. Enkele 
meer grijze vlekken in het leem. Kalkvrij
03 � 04 m	00 � 13	ontbreekt
(87 cm)	13 � 38	geelgrijs zeer fijn gestatifieerd leem, kalkvrij, 
		glimmerrijk. De individuele laagjes zijn ongeveer 1mm.
		Zeer fijnzandig tot niet zandhoudend. Enkele bruin-
		Zwarte spikkels organisch materiaal.
	38 �100	geelgrijs gestatifieerd leem, kalkvrij, glimmerhoudend.
		De stratificatie is grover en onregelmatiger. De grijze 
		Laagjes bestaan uit fijn zand. Een weinig organisch 
materiaal. Naar beneden toe wordt de verhouding 
zand/leem groter, het materiaal wordt eveneens grijzer.
04 � 05 m	00 � 10	geelbruin homogeen leem. Enkele hoekige tot platte FE-
(100cm)		Zandsteenfragmentjes tot 1 cm. Kalkvrij 
	10 � 35	geelgrijs gevlekt fijnzandige leem. Gradueel klei�ger 
vanaf 19 cm.
	35 � 83	grijze lemige klei tot kleiig leem. Gele leemlenzen, 
roestvlekken. Houtskolachtige zwarte spikkels
	83 �100	geelbruin bros leem, kalkvrij. Houtskoolspikkels. De top 
is nog een weinig klei�g
05 � 06 m	00 � 06	geelbruin bros leem, kalkvrij. Houtskoolspikkels.
(100cm)	06 � 97	geelgrijs getratifieerd leem, zeer fijnzandig en 
glimmerhoudend. 1 zwarte houtskoolspikkel op 51 cm
	97 �100	grijs bros leem, iets klei�ger
06 � 07 m	00 � 07	ontbreekt
(93cm)	07 � 55	gestatifieerd leem, roestgele (bros leem) met grijze 
(eerder fijnzandige) zones. 1 silexkeitje (0.5 cm) op 46 
cm.
	55 � 59	grijs klei�g leem
	59 � 74	geelbruin bros leem, lenzen van grijs klei�g leen. Grote 
lens roestgeelgroen middelgrof kwartszand met 
glauconiet. Gerold FE-Zandsteenkeitje ( 0.5 cm) op 
		68 cm.
	74 � 77	grijs klei�g leem
	77 � 82	geelbruin bros zeer fijnzandig leem
	82 � 90	geelbruin bros leem, vermengd met middelfijn kwartszand. 
SCHERPE GRENS
	90 � 96	geelgrijs middelgrof kwartszand met glauconiet, grijze 
klei en geelgrijs middelfijn kwartszand. SCHERPE GRENS
	96 �100	geelgrijs middelfijn kwartszand. Lens roestbruin klei�g 
leem. Zeer fijn horizontaal gelaagd.
07 � 08 m	00-17.50 	ontbreekt
(86 cm)	17.50-45	fijn tot middelfijn kwartszand. KRUISENDE GRENS (zwart 
laagje) op 24 cm. Zeer zwak kleihoudend. Zwarte 
spikkels, roestlijntjes.
45 � 47	fijnzandige geelgrijze klei
	47 � 58	geelgrijs middelfijn kwartszand, glauconiethoudend. 
		Horizontaal gelaagd. KRUISENDE GRENS (zwart laagje) op 
		58 cm.
58 � 59	geel middelfijn zand, weinig glauconiethoudend
59 � 61	gele fijnzandige klei
61 � 78	(geel) grijs middelgrof kwartszand, glauconiethoudend. 
		Lens van fijn kwartszand tussen 42 en 74 cm
78 � 87	grijs middelgrof kwartszand, glauconiethoudend
		Afgeronde en gebroken zwarte silexkeien (tot 2cm), 
		talrijker naar basis toe.
87 � 97	groengrijs middelfijn kwartszand, zwak 
glauconiethoudend, KRUISENDE GRENS op 97 cm. 
Roestkeurige vlekken.
97 �100	groengijs lemig fijn zand, roestkleurige laagjes
08 � 09 m	00 � 14	ontbreekt
(86cm)	14 � 19	groengrijs lemig fijn zand, roestvlekken
	19 � 29	groengrijs grof (tot 0.5 mm) kwartszand, glauconietrijk. 
Kwartskeitje (1 cm) op 26 cm
	29 � 30	roestkleurige middelfijnzandige klei
	30 � 39	groengrijs grof kwartszand (tot 2 mm), grover naar de 
basis toe. Glauconietarm. Roestkleurige zone van 36 �
		39 cm. Glauconietarm. Groengrijze kleilenzen. Aan de 
basis enkele gebroken silexfragmenten (tot 0.5 m)
	39 � 69	groengrijze fijnzandige klei. Veel roestkeurige zones. 
Inercalaties van bruingijs middelfijn glaufoniethoudend 
kwartszand. Sterk verstoord
	69 � 73	geelbruin glauconietrijk zwak klei�g zand. Veel 
roestvlekken. Sterk verstoord
	73 � 93	grijs glauconietrijk grof kwartszand. Enkele afgeplatte 
silexkeien (tot 1.5 cm) aan de basis.
	93 � 95	grijze klei met fijn grind
	95 �100	zeer grof kwartszand met grind (voornamelijk gebroken 
silex). Zwak kleihoudend
09 � 10 m	00 � 15	ontbreekt
(85 cm)	15 � 21	groengrijze grindinge klei. Het grind bestaat uit silex
 	21 � 24	grijsgeel lemig fijn zand
	24 � 30	donkergrijs glauconiethoudend grof zand.
	30 � 51	donkergrijs glauconiethoudend middelfijn zand. 
Roestlaagjes	
	51 � 58	grijsgeel fijn tot grof zand (heterogene distibutie) met 
kleilenzen
	58 � 70	zeer grof kwartszand, gerolde en gebroken silex, kwarts, 
1 gebroken rode silex (tot 2 cm). Een weinig kleilenzen
	70 �100	fijn gelaagd fijn tot middelfijn grijsgroen kwartszand, 
zeer dunne en weinig talrijke kleilensjes. 
Glauconiethoudend. Roestkleurige laagjes. De basis 
bestaat uit 1 cm klei.
10 � 11 m 	00 � 39	grijsgele grofzandige klei. Inercalaties van grof 
(100 cm)		kwartszand. Veel keitjes: voornamelijk silex (tot 2 cm), 
soms heldere kwartskorrels (tot 0.5 cm)
	39 � 50	grijze klei met kleine nestjes zeer glauconietrijk fijn 
zand. Kleinere laagjes grof kwartszand. Enkele silexen
	50 � 55	grof zand. Zeer veel silex (tot 4 cm)
	55 � 57	grijs kleilaagje
	57 � 72	roestgeel zeer grof kwartszand, glauconietrijk. Kleine 
kleilensjes
	72 � 82	roestgeel zeer grof kwartszand, glauconietrijk. Grotere 
kleilenzen: lijken gerolde kleibrokken. Grote gerolde & 
gebroken silexkeien (tot 4 cm)
	82 � 100	grijs grof kwartszand, glauconiethoudend. De top is 
roestkleurig. Op 99 cm plat fragment (schelp?)
11 � 12 m	00 � 04	ontbreekt
(96 cm)	04 � 18	grijs grof kwartszand, glauconiethoudend. Tussen 14 en 
18 cm meer roestkleurig, met enkele kleilenzen en 
fijnzandige lenzen. SCHERPE ONREGELMATIGE GRENS
	18 � 82	donkergrijsgroen glauconiethoudend middelfijn 
kwartszand. Zwak horizontaal gestratifieerd. Soms 
roestkleurige zones. Veel houtskoolrestjes
	82 � 85	middelfijn kwartszand, glauconiethoudend, gebroken silex 
(tot 3 cm). 	SCHERPE ONREGELMATIGE GRENS
	85 � 95	grijs middelfijn kwartszand, glauconiethoudend. Lijkt 
sterk op het zand van 18-82 cm, maar is meer verstoord. 
Zeer kleine kleilensjes
	95 �100	roestkleurig middelgrof kwartszand. Grove kwartszandlens 
aan top met gerolde silex (tot 2 cm). Zwak schuin 
geslaagd met zeer kleine grijze kleilensjes.
12 � 13 m	00 � 10	ontbreekt
(90 cm )	10 � 11	roestkleurig midelfijn kwartszand (idem aan het zand 
tussen 11.95 en 12 m)
	11 � 25	grijs fijn zand, veel rolkeien (tot 4 cm). Tussen 11 en 
13 grote kei�ge glauconietrijke zandlens. De keien 
bestaan uit zwarte silexen en enkele rode silexen en 1 
FE-Zandsteen.
	25 � 28	donkerrode roestkleurige korst, bestaande uit FE-
concretie en klei
	28 � 33	geelgrijs zandig leem, kleilaagjes
	33 � 63	lichtgijze klei met wormgangen, wormgangen opgevuld met 
geelgrijs-roestkleurige zandige leem. Fijne onrelmatige 
roestkleurige laagjes met geleidelijke overgang naar 
donkerdergrijs naar 12.63 toe, overwegend roestkleurige 
oxidatiezones tussen 53 en 59
	63 � 100	donkergrijze compacte klei, wormgang van 64 tot 66 
opgevuld met donkergroen fijn sterk micahoudend zand. Op 
89 pyriethoudende concretie van 0.5 cm, sporadische 
enkele lichtgrijze silthoudende zones.
13 � 14 m	00 -100	donkergrijze harde compacte klei met sporadisch enkele 
(100cm)		donkergrijze silthoudende zones; licht micahoudend. Op 
63 dunne lens van donkergrijze silt met fijn verdeeld 
pyriet, op 92 schilfertje helle pyriet
14 � 15 m	00 �100	donkergrijze harde compacte klei met enkele zones
(100cm)		van bleekgrijs silt of donkere silt door inmenging van 
fijn verdeeld pyriet; micahoudend en licht gebioturbeerd
15 � 16 m	00 � 03	ontbreekt � CONCACT
(97 cm)	03 � 15	grijze tot groengrijze licht silthoudende/zandhoudende 
klei, glauconiet hoofdzakelijk in zandfractie en 
zandfractie zeer rijk aan glauconiet, (50% quartz, 50% 
glauconiet); licht micahoudend, sterk gebioturbeerd
	15 � 42	grijsgroen zeer sterk kleihoudend zand met nog enkele 
		duidelijke sterk doorkropen grijze kleilenzen; sterk 
glauconiethoduend (glauconiet in zandfractie), zeer 
licht micahoudend, sterk gebioturbeerd
	42 � 91	grijsgroen matig-sterk kleihoudend zand, zandfractie 
sterk glauconiethoudend (50% quarts, 50% glauconiet),
		zeer sterk micahoudend, zeer sterk gebioturbeerd
	91 �100	grijsgroen sterk kleihoudend zand met nog enkele 
duidelijk sterk doorkropen grijze kleilenzen; sterk 
gebioturbeerd
16 � 17 m	00 � 41	grijsgroen sterk kleihoudend medium zand met nog enkele 
(100 cm)		sterk doorkropen grijze kleilenzen, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), licht 
micahoudend, sterk gebioturbeerd
	41 � 64	grijs tot grijsgroen zeer sterk medium zandhoudende 
klei, zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quarts, 
50% glauconiet), licht micahoudend, sterk gebioturbeerd
	64 � 86	grijsgroen matig � sterk kleihoudend medium zand, 
zandfractie strk glauconiethoudend ( 50% quuarts, 50% 
glauconiet), licht micahoudend, sterk gebioturbeerd
	86 �100	grijsgroen sterk kleihoudend zand met nog enkele slechts 
licht doorkropen grijze keilenzen (van ongeveer 0.5 cm) 
evenals duidelijk afgelijnde zones van medium zand; 
zandfractie sterk glauconiethoudend (50% Quarts, 50% 
glauconiet), licht micahoudend, gebioturbeerd
17 � 18 m	00 � 30	grijsgroen kleihoudend medium zand, sterk 
(100 cm) 		glauconiethoudend (50% quarts, 50% qlauconiet), licht 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, tussen 24 en 25 nog 
een volledig grijze kleilens
	30 � 63	grijsgroen medium zand met vage staticulaties door een 
variatie van het glauconiet in het zand, slechts 
sporadisch een lichte bijmenging van klei, sterk 
glauconiethoudend, micahoudend, licht gebioturbeerd
	63 �100	grijsgroen kleihoudend medium zand, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, sterk gebioturbeerd; grijze klei, zeer 
heterogeen verspreid als brokstukken of als bijmenging
18 � 19 m	00 � 21	grijsgroen kleihoudend zand met enkele matig doorkropen 
(100 cm)		grijze kleilenzen. Duidelijke zones van groen medium 
zand, zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 
50% glauconiet), licht micahoudend, sterk gebioturbeerd
	21 � 41	grijsgroen keihoudend medium zand, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (50% quarts, 50% glauconiet), licht 
micahoudend, sterk gebioturbeerd
	41 � 52	grijsgroen medium zand met 2 duidelijke (afgebogen) 
kleilenzen (max 0.5 cm), zandfractiesterk glauconiet), 
licht micahoudend
	52 � 69	grijs-grijsgroen, sterk kleihoudend medium zand, 
zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% 
glauconiet), licht micahoudend, stek gebioturbeerd
	69 � 81	grijsgroen, licht keihoudend medium zand, zandfractie 
sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet) 
licht micahoudend, licht gebioturbeerd
	81 � 86	afwisseling van licht onderbroken grijze klei met 
grijsgroen medium zand, zandfractie sterk 
glacuconiethoudend (50% quarts, 50% glaconiet), licht 
micahoudend, licht gebioturbeerd
	83 �100	grijs-grijsgroen (zeer sterk kleihoudend medium zand met 
verspreid zones van sterk doorkropen grijze kleilenzen; 
zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% 
glauconiet), micahoudend, sterk gebioturbeerd
19 � 20 m	00 � 21	grijs-grijsgroen zeer sterk kleihoudend medium zand met 
(100 cm)		verspreid zones van sterk doorkropen grijze kleilenzen, 
zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quarts, 50% 
glauconiet), micahoudend, sterk gebioturbeerd
20 � 21 m	00 �100	grijs-grijsgroen zeer sterk kleihoudend medium-fijn zand 
(100cm)		tot grijsgroen-grijs sterk zandhoudende klei. Zeer sterk 
gebioturbeerd, sterk glauconiethoudend, micahoudend. 
Tussen 66 en 69 licht aaneengekitte zone.
21 � 22 m	00 �100	grijs-grijsgroen sterk zandhoudende klei. Duidelijk 
(100 cm)		doorkropen grijze klei�ge zones door medium-fijn zand, 
zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% 
glauconiet), micahoudend, sterk gebioturbeerd, locaal 
harde verktitte zones (8-10, 67-69, 77-79, 84-89), 
pyrietknol (1 op 2 cm) op 75
22 � 23 m	00 �100	grijs-grijsgroen sterk kleihoudend medium-fijn zand tot 
(100 cm)		sterk zandhoudende kei, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, kalkhoudend; Locaal 
enkele verharde concreties met tussen 60 en 64 een sterk 
glauconiethoudende zandsteenknol, verspreid enkele vage 
schelpfragmenten
23 � 24 m	00 � 88	groengrijs, matig tot sterk, medium-fijn zandhoudende 
(100 cm)		klei, verspreid onregelmatige verkitte zones en harde 
zandsteenknollen (vnl. Tussen 75-80), verspreid vage 
schelpfragmenten, glauconiethoudend, micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend
	88 �100	groengrijs medium-fijn zandhoudende kei en silthoudende 
klei, verspreid vage schelpfragmenten, 
glauconiethoudend, micahoudend, sterk gebioturbeerd, 
kalkhoudend
24 � 25 m	00 �100	groengrijze fijn zandhoudende klei en silthoudende klei, 
(100 cm)		sterk gebioturbeerd, zandfractie, glauconiethoudend (50% 
quartz, 50% glauconiet), silt zeer bleek van kleur, 
kalkhoudend (silt en zand), micahoudend
25 � 26 m	00 � 22	grijze (afwisselend blauwgrijs-bruingrijs) fijn 
(100 cm)		zandhoudende klei en silthoudende klei, zwak onderbroken 
lensjes van fijn zand en bleke silt, zandfractie 
glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, licht gebioturbeerd, kalkhoudend
	22 � 25	geelgroen zeer fijn zand met enkele kleine harde 
zandsteenconcreties, glauconiethoudend, micahoudend en 
kalkhoudend
	25 � 67	grijze (afwisselend blauwgrijs-bruingrijs) fijn 
zandhoudende klei en silthoudende klei. Onderbroken 
lensjes van fijn zand en bleke silt, zandfractie 
glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, gebioturbeerd en kalkhoudend
	67 � 70	licht verstoorde afwisseling van grijze klei en bleek 
silt evenals sterk glauconiethoudend fijnmedium 
kwartszand, glauconiethoudend, licht micahoudend, 
gebioturbeerd, kalkhoudend
	70 �100	grijze zeer fijn zandhoudende klei, verspreid enkele 
bioturbate sporen van glauconiethoudend, fijn-medium 
kwartszand, glauconiethoudend, licht micahoudend, 
gebioturbeed, kalkhoudend
26 � 27 m	00 � 30	ontbreekt
(70 cm)	30 � 44	groengrijs sterk kleihoudend zand, nestjes van sterk 
glauconiethoudend zand en grove kwartskorrels, 
glauconiethoudend, micahoudend, sterk gebioturbeerd, 
licht kalkhoudend
	44 � 51	groengrijs sterk kleihoudend heterogeen zand, relatief 
rijk aan grove kwartskorrels, glauconiethoudend, 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, licht kalkhoudend
	51 � 65	groengrijs sterk heterogeen zandhoudende klei, relatief 
rijk aan grove kwartskorrels, glauconiethoudend, 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, licht kalkhoudend
	65 � 84	bleekgroene kwartsieten met glauconiet en nummulieten! 
In een matrix van kleihoudendd grof zand en van fijn 
grind: glauconiethoudend, micahoudend en kalkhoudend
	84 � 86	grijsgroen licht keihoudend grof zand/ fijn grind, 
glauconiethoudend, micahoudend, licht gebioturbeerd, 
licht kalkhoudend
	86 �100	grijze klei afgewisseld met licht keihoudend zand/ fijn 
grind, glauconiethoudend, micahoudend, licht 
gebioturbeerd kalkhoudend
26 � 27 m	00 � 30	ontbreekt
(70 cm)	30 � 44	groengrijs sterk kleihoudend zand, nestjes van sterk 
glauconiethoudend zand en grove kwartskorrels, 
glauconiethoudend, micahoudend, sterk gebioturbeerd 
licht kalkhoudend
	44 � 51	groengrijs sterk kleihoudend heterogeen zand, relatief 
rijk aan grove kwartskorrels, glauconiethoudend, 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, licht kalkhoudend
	51 � 65	groentgrijs sterk heterogeen zandhoudende klei, relatief 
rijk aan aan grove kwartskorrels, glauconiethoudend, 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, licht kalkhoudend
	65 � 84	bleekgroene kwartsieten met glauconiet en nummulieten! 
In een matrix van kleihoudend grof zand en fijn grind, 
glauconiethoudend, micahoudend grof zand en fijn grind, 
glauconiethoudend, micahoudend en kalkhoudend
	84 � 86	grijsgroen licht keihoudend grof zand/fijn grind, 
glauconiethoudend, micahoudend, licht gebioturbeerd, 
licht kalkhoudend
	86 �100	grijze klei afgewisseld met licht kleihoudend grof zand, 
fijn grind, glauconiethoudend, micahoudend, licht 
gebioturbeerd, kalkhoudend 
27 � 28 m	00 � 56	grijsgroen matig tot sterk medium kleihoudend zand,
(100 cm)		zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% 
glauconiet), licht micahoudend, sterk gebioturbeerd, 
kalkhoudend, verspreid schelpfragmenten
	56 � 73	grijsgroen matig kleihoudend medium zand, zandfractie 
sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, sterk kalkhoudend. Op 
58 klein glauconiethoudend zandsteenfragmentje
	73 � 76	groen, sterk glauconiethoudende zandsteen rijk aan 
schelpfragmenten, micahoudend, sterk kalkhoudend
	76 � 97	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend zand, zandfractie 
sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), 
licht micahoudend, sterk gebioturbeerd, sterk 
kalkhoudend, verspreid schelpfragmenten
	97 � 100	groen, sterk glauconiethoudende zandsteen rijk aan 
schelpfragmenten, sterk micahoudend, sterk kalkhoudend
28 � 29 m	00 � 15	grijsgroen, sterk glauconiethoudend zandsteen rijk aan 
(100 cm) 		schelpfragmenten en mica, sterk kalkhoudend
	15 � 40	grijsgroen matig kleihoudend medium-fijn zand, 
zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% 
glauconiet), micahoudend, gebioturbeerd, sterk 
kalkhoudend, verspreid schelpfractie, tussen 27 en 30 
zandsteenbrokstuk
	40 � 45	groen, sterk glauconiethoudende zandsteen rijk aan 
		schelpfragmenten en micahoudend, kalkhoudend
	45 � 48	grijsgroen medium zand, zandfractie sterk 
glauconiethoudend ( 50% quartz, 50% glauconiet), licht 
micahoudend, kalkhoudend
	48 � 66	grijsgroen matig kleihoudend zand, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (50% quarts, 50% glauconiet), 
micahoudend, gebioturbeerd, sterk kalkhoudend, verspreid 
schelpfragmenten, tussen 48 en 50 vage grijze keilenzen 
met tusenin grijsgroen zand
	66 � 71	lichtgroen medium zand, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (60% quartz, 40% glauconiet), 
micahoudend, kalkhoudend, verspreid schelpfragmenten
	71 � 77	groen, sterk glauconiethoudende zandsteen rijk aan 
schelpfragmenten en micahoudend, kalkhoudend
	77 �100	grijsgroen matig kleihoudend middelmatig-fijn zand, 
zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% 
glauconiet), micahoudend, gebioturbeerd, kalkhoudend, 
verspreid schelpfragmenten, enkele kleine 
zandsteenknollen (82-84, 90-92)
29 � 30 m	00 � 12	grijsgroen matig keihoudend medium-fijn zand,
(100 cm)		zandfractie sterk glauconiethoudend (50% quartz, 50% 
glauconiet), licht micahoudend, sterk gebioturbeerd, 
kalkhoudend, verspreid schelpfragmenten
	12 � 30	groene, harde zandsteenbanken (sterk glauconiethoudend, 
sterk micahoudend, veel schelpfragmenten) met 
plaatselijk tussenin grijsgroen licht kleihoudend zand 
(sterk glauconiethoudend, micahoudend en kalkhoudend)
	30 � 43	grijsgroen matig kleihoudend medium-fijn zand, sterk 
glauconiethoudend, micahoudend, gebioturbeerd, sterk 
kalkhoudend, verspreid schelpfragmenten, enkele 
nummulieten (0.5 cm), plaatselijk concentraties van 
glauconiet
	43 � 45	grijsgroene harde, zandsteenbank, sterk 
glauconiethoudend, micahoudend, schelpfragmenten, 
kalkhoudend
	45 � 47	lichtgroen medium zand, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (60% quartz, 40% glauconiet), 
micahoudend, licht kalkhoudend
	47 � 51	groene harde zandsteenbank, sterk glauconiethoudend, 
micahoudend, schelpfragmenthoudend, kalkhoudend
	51 � 70	grijsgroen sterk kleihoudend medium-fijn zand, sterk 
glauconiethoudend, micahoudend, gebioturbeerd, sterk 
kalkhoudend, verspreid veel schelpfragmenten
	70 �100	grijsgroen matig kleihoudend zand, zandfractie sterk 
glauconiethoudend (50% quartz, 50% glauconiet), 
micahoudend, gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid 
schelpfragmanten
30 � 31 m	00 � 02	grijsgroen, sterk kleihoudend zand, sterk
(100cm)		glauconiethoudend , micahoudend, gebioturbeerd, 
kalkhoudend, verspreid schelpfragementen
	02 � 08	groen, sterk glauconiethoudende zandsteen, rijk aan 
schelpfragmenten en micahoudend, sterk kalkhoudend
	08 �100	grijsgroen matig tot sterk, medium-fijn kleihoudend 
zand, sterk glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, sterk kalkhoudend, verspreid 
schelpfragmenten, locaal groene concentraties van 
glauconiet, enkele grijsgroene zandsteenbrokken (42-44, 
53-58, 71-75)
31 � 32 m	00 � 25	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend, middelmatig tot 
(100 cm)		fijn zand, sterk glauconiethoudend, sterk micahoudend, 
sterk gebioturbeerd, sterk kalkhoudend, vespreid 
schelpfragementen
	25 � 30	grijsgroene, sterk glauconiethoudende 
zandsteenfragmenten rijk aan schelpfragmenten en mica, 
sterk kalkhoudend
	30 �54	grijsgroen matig kleihoudende middelmatig tot fijn zand, 
sterk glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, sterk kalkhoudend, verspreid 
schelpfragmenten en enkele nummulieten, verharde zones, 
bleke gebioturbeerde zones met 3 glauconiet er rond
	54 � 60	grijsgroene, sterk glauconiethoudende zandsteen, rijk 
aan schelpfragmenten en micahoudend, sterk kalkhoudend
	60 �100	grijsgroen matig tot sterk glauconiethoudend 
middelmatig-fijn zand, sterk glauconiethoudend, sterk 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, sterk kalkhoudend, 
verspreid schelpfragmenten. Tussen 92 en 94 groene 
zandsteenknol
32 � 33 m	00 � 12	ontbreekt
(88 cm)	12 � 56	grijsgroen tot grijze sterk medium-fijn zandhoudende 
klei, glauoniethoudend, sterk micahoudend, 
gebioturgeerd, kalkhoudend
	56 � 76	grijsgroen matig-sterk kleihoudend zand, sterk 
glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, sterk kalkhoudend. Verspreid 
schelpfragementen en nummulieten, tussen 64 en 68 groene 
zandsteenbrokstuk
	76 � 82	donkergroene, sterk glauconiethoudende zandsteen rijk 
aan schelpfragmenten en mica, kalkhoudend
	82 �100	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand, sterk 
glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, sterk kalkhoudend
33 � 34 m	00 � 16	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand, sterk 
(100 cm)		glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid schelpfragmenten 
en nummulieten (tot 1 cm)
	16 � 39	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend zand rijk aan 
harde verkittingen en zandsteenbrokstukken 
(fossielhoudend, glauconiethoudend en micahoudend); 
sterk glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend
	39 � 63	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand, sterk 
glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid, schelpfragmenten
	63 � 71	grijsgroene, sterk glauconiethoudende harde 
zandsteenbank rijk aan schelpfragmenten en mica, 
kalkhoudend
	71 �100	grijsgroen, sterk kleihoudend zand met verspreid 
schelpfragmenten, sterk glauconiethoudend, sterk 
micahoudend, sterk gebioturbeerd, kalkhoudend
34 � 35 m	00 � 53	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand met 
(100 cm)		enkele bleke silthoudende zones evenals zones met 
geconcentreerd glauconiet, enkele vage laminaties (groen 
glauconiet en grijs kleihouderd zand), sterk 
glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid enkele 
schelpfragmenten.
	53 �100	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand, sterk 
glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid schelpfragmeten, 
enkele duidelijke grijze kel�ge zones
35 � 36 m	00 � 05	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand, sterk 
(100 cm)		glauconiethoudend, micahoudend, sterk gebioturbeerd, 
kalkhoudend, verspreid schelpfragmenten
	05 � 11	donkergroene, sterk glauconiethoudende zandsteen met 
schelpfragmenten, micahoudend, kalkhoudend
	11 �100	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand, sterk 
glauconiethoudend, micahoudend, sterk gebioturbeerd, 
kalkhoudend, sporadisch enkele onregelmatige zones van 
lichtgrijs silthoudend fijn zand zonder glauconiet
36 � 37 m	00 �100	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand, 
(100 cm)		sterk glauconiethoudend, micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid enkele 
schelpfragementen
37 � 38 m	00 � 08	grijsgroen matig tot sterk kleihoudend fijn zand,
(100 cm)		sterk glauconiethoudend, micahoudend, sterk 
gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid enkele 
schelpfragmenten, SCHERP CONTACT
	08 � 28	donkergrijs harde klei met nog enkele grote bioturbaties 
opgevuld met bovenliggend zand, licht glauconiethoudend, 
licht micahoudend, sporadisch enkele bleke kalkhoudende 
siltzones
	28 �100	donkergrijze harde klei, licht micahoudend, sporadisch 
enkele bleke, kalkhoudende siltzones evenals 
donkerbruine (fijn verdeeld pyriet?) siltzones
38 � 39 m	00 �100	donkergrijze harde klei met sporadisch enkele bleke
(100 cm)		zwak kalkhoudende siltzones, licht micahoudend
39 � 40 m	00 �100	donkergrijze tot donkergroengrijze harde klei met 
(100 cm)		sporadisch enkele bleke siltzones, licht micahoudend
40 � 41 m	00 �100	donkergrijze tot donkergroengrijze harde klei met 
((100cm)		sporadisch enkele bleke siltzones, licht micahoudend
41 � 42 m	00 �100	donkergroengrijze harde klei met sporadisch enkele bleke 
(100 cm)		siltzones, licht micahoudend, op 3 cm: gepyritiseerd 
		staafje van ongeveer 2 cm
42 � 43 m	00 �100	donkergrijze tot donkergroengrijze harde klei, licht 
(100 cm		micahoudend, op 58 pyrietknol van ongeveer 1 cm
43 � 44 m	00 � 100	donkergroengrijze tot dondergrijze harde klei, licht 
(100 cm)		micahoudend, verspreid helle pyriet en staafje met 
		pyriet
44 � 45 m	00 � 07	donkergrijze harde klei (licht micahoudend) met aan de 
(100 cm)		basis een donkerbruine concretie dooraderd met helle 
		pyriet. SCHERP CONTACT
	07 � 42	bruingrijs matig kleihoudend fijn zand, 
		glauconiethoudend, zeer sterk micahoudend, sterk 
		gebioturbeerd, sterk kalkhoudend
	42 � 100	bruingrijs sterk zandhoudende klei tot sterk kleihoudend 
		zand, sterk gebioturbeerd (grote en kleine bioturbaties) 
		met bruingroen kleihoudend zand, evenals lichtgroen, 
		glauconiethoudend fijn zand vespreid in onderbroken 
		lensjes, glauconiethoudend, zeer sterk micahoudend, 
		kalkhoudend
45 � 46 m	00 � 86	bruingrijs matig fijn zandhoudende klei, 
(100 cm)	     glauconiethoudend, zeer stek micahoudend, gebioturbeerd,
		kalkhoudend, sporadisch enkele schelpfragmenten, tussen 
		2 en 8 grote bioturbatie opgevuld met fijn zand
	86 �100	bruingrijs matig kleihoudend fijn zand met enkele 
		schelpfragmenten, licht glauconiethoudend, zeer sterk 
		micahoudend, gebioturbeerd, kalkhoudend
46 � 47 m	00 � 06	ontbreekt
(94 cm)	06 � 79 	grijs tot groengrijs, licht tot matig kleihoudend fijn 
		zand, glauconiethoudend, zeer sterk micahoudend, 	
		gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid
		schelpfragmenten
	79 � 83	grijze tot lichtgroengrijze afwisseling van onderbroken 
		kleilenzen en fijn zand, glauconiethoudend, zeer sterk 
		micahoudend, zeer sterk micahoudend
	83 � 97	grijze en lichtgroengrijze gelamineerde fijne zanden, 
		glauconiethoudend, zeer sterk micahoudend
	97 �100	grijze harde klei met enkele bioturbaties opgevuld met 
		fijn zand, licht glauconiethoudend, licht micahoudend
47 � 48 m	00 � 16	ontbreekt
(84 cm)	16 � 17	grijze klei, licht glauconiethoudend, licht micahoudend
	17 � 33	grijs tot donkergroengrijs vaag gelamineerde, zeer licht 
		kleihoudende fijne zanden, glauconiethoudend, zeer sterk 
		micahoudend
	33 � 97	grijs tot donkergroengrijs licht kleihoudend fijn zand 
		zeer rijk aan schelpfragmenten en nummulieten, 
		glauconiethoudend, sterk micahoudend, gebioturbeerd, 
		zeer sterk kalkhoudend
48 � 49 m	00 � 07	grijs tot donkergroengrijs licht kleihoudend fijn zand,
(100 cm)			glauconiethoudend, sterk micahoudend, gebioturbeerd
	07 � 25	bruingrijs kleihoudend fijn zand met een zeer grote 
		bioturbatie (ongeveer 10 cm), glauconiethoudend, sterk 
		micahoudend, licht gebioturbeerdd, kalkhoudend, 
		verspreid enkele nummulieten
	25 � 68	grijs tot donkergroengrijs licht kleihoudend fijn zand, 
		glauconiethoudend, sterk micahoudend, licht 
		gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid enkele
		nummulieten, naar de basis toe enkele vage laminaties
	68 � 81	grijs tot donkergroengrijs licht kleihoudend fijn zand, 
		met 3 lenzen vol schelpfragmenten en nummulieten,
		glauconiethoudend, sterk micahoudend, licht 
gebioturbeerd, sterk kalkhoudend

	81 � 83	grijs tot donkergroengrijs licht kleihoudend fijn zand 
zeer rijk (50%) aan schelpfragmenten en nummulieten, 
glauconiethoudend, sterk micahoudend, gebioturbeerd, 
sterk kalkhoudend
	83 � 90	donkergroengrijs matig kleihoudend fijn zand rijk aan 
schelpfragmenten en nummulieten, glauconiethoudend, 
sterk micahoudend, gebioturbeerd, sterk kalkhoudend
	90 �100	grijze klei gebioturbeed met schelphoudend, matig 
kleihoudend fijn zand, licht glauciethoudend, sterk 
micahoudend,gebioturbeerd, licht kalkhoudend

49 � 50 m	00 � 13	grijze licht sithoudende kei met een geleidelijke
(100 cm)		toename van het silt naar onder toe, licht 
		glauconiethoudend, sterk micahoudend, gebioturbeerd
	13 � 35	grijs tot lichtgroengrijs matig-sterk kleihoudend fijn 
		zand, licht glaconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
		gebioturbeerd, licht kalkhoudend
	35 � 45	grijze en lichtgroengrijze fijn gelamineerde zanden
		met verspreid grijze kleibrokjes en schelpfragmenten 
		(vnl. Aan de basis), licht glauconiethoudend, sterk
		micahoudend, licht gebioturbeerd, licht kalkhoudend
	45 � 78	grijs tot lichtgroengrijs, sterk overgaand in matig 
		kleihoudend fijn zand met verspreid enkele nummulieten 
		en schelpfragmenten, glauconiethoudend, sterk 
		micahoudend, sterk micahoudend, sterk gebioturbeerd, 
kalkhoudend
	78 � 87	afwisseling van onderbroken grijze kleilenzen met grijze 
en lichtgroengrijze fijne gelamineerde (sterk 
ondulerende) zanden, glauconiethoudend, sterk 
micahoudend, licht gebioturbeerd, licht kalkhoudend
	87 �100	grijs tot lichtgroengrijs matig tot sterk kleihoudend 
fijn zand, glauconiethoudend, sterk micahoudend, sterk 
micahoudend, gebioturbeerd, kalkhoudend, verspreid 
enkele schelpfragmenten
-----------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
-----------------------------------------------------------------------------
Top * basis * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
-----------------------------------------------------------------------------
00.00 � 12.28 m	quartair
-	Brabant leem ( tot 02.62m)
-	Hesbaye leem ( tot 06.90m)
-	Terrasafzettin (tot 12.28m)
12.28 � 15.03 m	 Formatie van Gentbrugge � lid van Merelbeke
15.03 � 37.08 m	Formatie van Tielt
37.08 � 44.07 m	Formatie van Kortrijk � lid an Aalbeke
44.07 � 50.00 m	Formatie van Kortrijk � lid van Moen	
-----------------------------------------------------------------------------
AUTEUR. GSC � Philip Buffel, Johan Matthijs
-----------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	086E/0340 (IV, a) - KAARTBLAD: HAALTERT
p. 1/14

*****************************************************************************