Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 086W-086E / 086W0164 Aspelare / 086W0164 Aspelare description

086W0164 Aspelare description

text/plain 3030164.TXT — 12 KB

File contents

PL.HERZELE 86W
P.LAGA

164 (V,d)

Type Boring:     Boring
Uitgevoerd te:    Herzele St. Antelinkx
Postnr:
Bij:         Muntsaertstraat 21
Boorfirma:      Smet DB
Boordatum:      Mei 1985
Topografie:
Stalen door:     de boormeester
Boringsmethode:   inspoeling
Doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet:
Waterzaaknr:
totale diepte:    155,00m
Stalen genomen:
Maaiveld:      80m
X:          119145
Y:          172288
NIS-code:

BOORBESCHRIJVING

 Nr  Diepte Basis AARD DER GRONDLAGEN

1-2    8.00   Bruine kalkhoudende leem
3     12.00   Sporen van zelfde leem + donkergrijze vette
           glauconiethoudende klei - geen kalk
4     16.00   Grijsgroen fijn sterk kleiig glauconieth. zand
5     20.00   Idem
6     24.00   Grijsgroen fijn glauconietrijk zand en grijze klei
           geen kalk
7     28.00   Bleker grijs groenachtig klei en zand, kalkrijk
8     32.00   Idem, veel glauconietkorrels en veel fijn schelpgruis
9     36.00   Idem kleiig glauconietrijk zand, fijn schelpgruis
10    40.00   Bleker grijze groenachtige klei met glijspiegels,
           glauconietzand en sporen van schelpgruis
11    44.00   Grijze glauconiethoudende klei + fijn schelpgruis
12    48.00   Grijsgroene klei, weinig zand
13    52.00   Idem, met fijn siltig zand en veel Numm. planulatus
14    56.00   Bruingrijze en groene klei zwak kalkhoudend, geen
           Nummulieten
15    60.00   Brokken bleekgrijs groene klei en brokken donkergrijze
           zandige klei, veel Nummulites
16    64.00   Grijze klei en fijn glauconiet zand (de
           glauconietkorrels zijn grover) veel Numm.
17    68.00   Lichter bruine siltige klei, kalkhoudend
18    72.00   Bruine groenachtig fijn zandige en siltige klei met
           veel Nummulieten
19    76.00   Bruin siltige klei, kalkhoudend
20-22   88.00   Idem, enkele Nummulieten
23    92.00   Idem, geen Nummulieten
24    96.00   Zelfde bruine, slechts sporen van kalk
25    100.00   Idem, sporen van kalk
26    104.00   Idem, geen kalk
27    108.00   Zelfde plastische bruine grijze klei, geen kalk
28    112.00   Idem
29    116.00   Idem, kalkhoudend
30    120.00   Idem, geen kalk
31    124.00   Idem, iets zandig, kalkhoudend
32    128.00   Idem, bruingrijze plastische klei, geen kalk
33    132.00   Idem, geen kalk
34    136.00   Idem, glauconiethoudend en zandhoudend, geen kalk
35-36  144.00   Grijze fijn zandhoudende en glauconiethoudende klei,
           geen kalk
37    148.00   Zelfde klei, vermengd met stukjes donker rode
           schiefers (verweerd)
37-38  155.00   Verweerde bleekgroene diep donker rood verkleurd

STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE

Top   basis       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN

 0.00 -  8.00m      Kwartair
 8.00 - 48.00m ?     Formatie van Panisel
 48.00 - 72.00m      Formatie van Ieper : Zandig gedeelte
 72.00 - 144.80(1)m    kleiig gedeelte
144.80 - 155.80m (geboord) Paleozo�cum

AUTEURS : P.LAGA 11.04.1986

OPMERKINGEN EN ANALYSES


Type Boring:     Boring
Uitgevoerd te:    Herzele St. Antelinkx
Postnr:
Bij:
Boorfirma:      Smet DB
Boordatum:      Mei 1985
Topografie:     ter plaatse
Stalen door:     de boormeester
Boringsmethode:   inspoeling vanaf 15m
Doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet:
Waterzaaknr:
Totale diepte:    88m
Stalen genomen:
Maaiveld:      +80m
X:
Y:
NIS-code:

BOORBESCHRIJVING

 Nr  Diepte Basis AARD DER GRONDLAGEN

1     15.00   Grijsgroen fijn sterk kleiig glauconietrijk zand
           (of zandige klei)
2     16.00   Grijsgroen fijn kleihoudend zand, glauconiethoudend
           met brokjes donkergrijze klei
3     17.00   Grijsgroen kleiig fijn glauconiethoudend zand, geen
           kalk
4-6    20.00   Idem, zand met sterk kleiig brokjes, geen kalk
7-8    22.00   Idem, zwak kalkhoudend
9-10    24.00   Idem, kalkhoudend
11-12   26.00   Idem, hoofdzakelijk klei, kalkhoudend, sporen van
           schelpengruis
13-16   30.00   Grijsgroen glauconietrijk fijn (tot tamelijk fijn)
           zand met kleibrokken en fijn schelpgruis
17     31.00   Zelfde zand, los weinig klei + fijn schelpengruis
18-20   34.00   Terug kleiig zand, fijn schelpgruis
21     35.00   Idem, zandige klei, fijn schelpgruis
22-24   38.00   Idem, slechts sporen van schelpgruis, kalkhoudend
25     39.00   Grijze klei met grijsgroen zand en schelpgruis
26     40.00   Idem, kleiig zand en grijze klei
27-30   44.00   Idem, overwegend grijsgroene klei
31     45.00   Blekere grijze vette klei, geen kalk (of slechts
           sporen)
32     46.00   Grijsgreoen zeer fijn zand, silthoudend met
           kleilensjes fijn glauconiethoudend, talrijke
           Nummulites planulatus
33-35   49.00   Idem, overwegend grijze klei, veel Nummulites
36-37   51.00   Bruingrijze en grijsgroene siltige klei, weinig
           sporen van schelpen.
38-39   53.00   Idem, kalkhoduend, geen schelpgruis
40     54.00   Donkergrijze vaste klei sporen van kalk
41-44   58.00   Terug bruine siltige klei en heel fijn zand, zwak
           kalkhoudend
45     59.00   Bruine siltige klei en fijn zand, veel Nummulites
           enkele heel broze schelpen en talrijke grovere
           glauconietkorrels
46-50   64.00   Bruine siltige klei en heel fijn zand, enkele
           zeldzame Nummulites, kalkhoudend
51-52   66.00   Idem, overwegend kleiig en siltig zand
53-54   68.00   Idem, bruine klei en siltif zand, kalkhoudend,
           enkele Nummulites
55-56   70.00   Idem, overwegend heel fijn sterk kleiig en siltig
           zand kalkhoudend
57-58   72.00   Idem, overwegend bruingrijze siltige klei, +
           Nummulites
59-60   74.00   Idem, overwegend sterk kleiig zand
61-62   76.00   Idem, siltige klei en fijn zand, + Nummuliten
63     77.00   Idem, siltige klei met Nummuliten
64     78.00   Idem, overwegend fijn siltig zand, kalkrijk
65-68   82.00   Idem, fijn zandige en siltige klei, met enkele
           Nummuliten
69     83.00   Idem fijn zandige klei
70     84.00   Idem, zeer fijn kleiig en siltig zand
71     85.00   Grijze en lichtgroene plastische klei, slechts sporen
           van kalk
72-74   88.00   Idem, zwak kalkhoudend

STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE

Top  basis        STRATIGRAFISCHE EENHEDEN

0.00 - (?)        Kwartair
(?) - 45.00m       Formatie van panisel
(?) - 38.00m       P1c
38.00 - 45.00m      P1m
45.00 - 88.00m (geboord) Formatie van Ieper

AUTEURS: P.LAGA 11.04.1986

OPMERKINGEN EN ANALYSES164A

Uitgevoetrd te : "Aspelare" in feite St. Antelings te Herzele :
Mutsaertstraat 21
boring 164 (155m diep)

Volgnr.       Aard der grondlagen           Diepte m

   0 - 1m (72cl)
1   Donkerbruin kleihoudend silt met grote concentratie
   van baksteenfragmenten en gruis graduele grens      0.20

2   Geoxideerd silt met kleihoudende zones en vlokken.
   Bovenaan geroerd met bovenliggend materiaal.
   Fe/Mn stipjes in de tweede helft. Licht gevlekt      0.72

   1 - 2m (76cm)
3   Geoxideerd kleihoudend silt met siltspots
   Fe/Mn concreties zijn over het geheel verspreid

   2 - 3m (93cm)
4   Grijs geoxideerd (voornl. aan de randen) kleihoudend
   silt met enkele spots van silt. Gang aan de basis.
   Nog enkele Fe/MN stippels aan de top (in het
   geoxideerd materiaal)

   5 - 3m (94cm)
5   Grijs licht geoxideerd silt met enkele oxidatiespots.
   Verschillende vertikaal geori�nteerde fijne gangen
   (sterk geoxideerd) zijn aanwezig. Kalkspots over het
   geheel verspreid                     3.94

   4 - 5m (99cm)
6   Grijs licht geoxideerd silt met twee vertikaal
   geori�nteerde gangen in de eerste 20cm zones met
   bruinere materiaal en oxidatievlekken. Het geheel
   lijkt diffuus verstoord.
   Sterk geori�nteerd vanaf 4,48m
   Kalkrijk (licht)                     4.99

   5 - 6m (97cm)
7   Geoxideerd kleihoudend silt met enkele grijze spots.
   Geen kalk.                        5.97

   6 - 7m (100cm)
8   Grijs, licht geoxideerd (sterker aan de top)
   kleihoudend silt gradueel overgaand vanaf 6,60 naar
   kleihoudend silt met grijswitte zeer grove silt tot
   zeer fijne zandspots.
   Graduele overgang.                    6.77

9   Complex van bruingrijs kleihoudend silt en grijswit
   grof silt tot zeer fijn zand, onregelmatig tot
   verstoord gelaagd. Mn. spots. Graduele overgang      6.95

10  Geoxideerd kleihoudend silt, zeer licht zandhoudend.

   7 - 8m (89cm)
11  Geoxideerd kleihoudend silt met siltspots die
   Graduele overgang                     7.17

12  Grijze gevlekte kleiige silt, glauconiethoudend en
   zandhoudend naar de basis tot.
   Silexkei op 7,65m                     7.75

13  Silexkeien en zeer heteromorf zand. Grens is gebogen.
   Licht glauconiethoudend

14  Geoxideerd licht kleihoudend sterk silteus fijn zand.
   Zeer licht glauconiethoudend.               7.89

   8 - 9m (78cm)
15  Geoxideerd zavel, met enkele grijze banden,
   subhorizontaal gelaagd en sporadisch foresets.
   Golvende kleiige laagjes (1mm) zijn aanwezig alsook
   glauconietrijke laminae.
   Sporadisch silexsplinter.
   Graduele overgang.                    8.54

16  Grijs zeer fijn heteromorf zand, glauconiethoudend en
   geoxideerd. Vanaf 7.58 Diffuus horizontaal gelaagd.    8.78

   9 - 10m (88cm)
17  Geoxideerd silthoudend halffijn tot medium zand met
   grove kwartskorresl, Sporadisch kleiig lensje
   Het geheel is schuin gelaagd.
   Schuine grens (grof laagje vormt de basis)

18  Geoxideerd silthoudend fijn zand, schuin gelaagd.
   Schuine grens

19  Geoxideerd, sterk aan de top, zandig silt, diffuse
   subhorizontaal gelaagd zowel aan de top als de basis.
   Aan de basis worden tevens zeer dunne zandlaagjes
   aangetroffen                       9.67

20  Grijs silthoudend halffijn zand, geoxideerd in banden.
   Horizontaal gelaagd met silteuze en glauconietrijkere
   laagjes.
   Glauconiethoudend                     9.88

   10 - 11m (87m)
21  Zeer sterk geoxideerd grof heteromorf zand, fijnere
   zandfractie aan de basis. Scheve grens          10.16

22  Verweerde klei, overgaand (vanag � 10,38) naar compacte
   grijze klei (nog steeds licht geoxideerd bovenaan)

   11 - 12m (96cm)
23  Groengrijze zeer compacte klei met siltpatches.
   Witte spots onderaan.

   12 - 13m (98cm)
24  Grijze zeer compacte klei met donkere vlekken en nog
   sporadisch silt patchen. Vanaf 12.55 zand- en
   glauconietlenzen die sterk toenemen naar de basis en
   zelfs dominant worden.                  12.98

   13-14m (93m)
25  Groen zeer glauconietrijke klei, glauconiet wordt
   dominant vanaf 13,57 en waarin zeer fijne platte
   zandlensjes aanwezig zijn.
   Schuine zandlaag met onregelmatige onder- en
   bovengrens                        13.93